Het laatste nieuws...

Help sN met je geld of inzet of doneer direct via Geef gratis

Teken het Taalmanifest
De tekst van het manifest

Minister onderwijs Nederland
wil taalclausule WHW openbreken
4 juni 2018 - De Nederlandse minister voor onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) wil de taalclausule in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) openbreken, waarin staat dat Nederlands de voertaal aan de Nederlandse universiteiten dient te zijn. Die taalclausule wordt al jaren door de universiteiten met voeten getreden. Bijna 00% van de tweedefaseopleiding aan de Nederlandse universiteiten is inmiddels in het Engels.
In haar brief aan de Tweede Kamer doet Van Engelshoven alsof ze de instellingen scherper in de gaten zal houden over hun taalbeleid, maar haar idee die taalclausule open te breken houdt weinig positiefs in voor het Nederlands in de academische instellingen. "Het nieuwe uitgangspunt wordt dat opleidingen in een andere taal mogen worden aangeboden als dat meerwaarde heeft", zegt Van Engelshoven, maar zij wil in feite de mogelijkheden van het Engels als lestaal in het Nederlandse ondferwijs te verruimen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de gezamelijke universiteiten wel ingenomen zijn met de voorstellen van de minister. "Het is goed dat wordt onderkend dat internationalisering meerwaarde heeft voor onderwijs, wetenschap en economie, maar dat je het tegelijkertijd goed moet organiseren", zegt Pieter Duisenberg van de VSNU nu nadat het Nederlands in een groot deel van het academisch onderwijs is verdwenen en het gebruik zelfs wordt verboden. Geding BON Nadat de opeenvolgende ministers van onderwijs jaren hebben gezwegen over de verengelsing van de universiteiten komt nu weindelijk een bewindsvrouw met een reactie. Of dat komt doordat de stichting Beter Onderwijs Nederland een rechtszaak aanspant tegen het voor het Nederlands desastreuze en onwettige taalbeleid laat zich raden. BON-voorzitter Ad Verbrugge is niet onder de indruk van de 'ferme' houding van de minister. De rechtszaak gaat gewoon door.."De afgelopen jaren is heel los met de regels over verengelsing omgegaan. Als je de wet dan nog losser gaat formuleren heb ik er weinig vertrouwen in dat het er beter op wordt", zegt Verbrugge in de Volkskrant. Saillant detail is dat de taalclausule in de WHW is opgenomen mede door toedoen van D66-er Aad Nuis als reactie op een uitspraak van oud-minister Jo Ritzen om het Engels een grotere plaats te geven aan de Nederlandse universiteiten.
Bron: De Volkskrant

Universiteiten willen numerus fixus
voor Engelstalige opleidingen
15 mei 2018 - Universiteiten en hogescholen willen een numerus fixus (bovengrens) kunnen instellen voor Engelstalige opleidingen. Op deze manier verwachten ze meer greep te krijgen op de massale instroom van buitenlandse studenten bij opleidingen die het Engels als onderwijstaal zijn gaan gebruiken, zo meldt NRC Handelsblad. Bij een numerus fixus voor een Engelstalige opleiding kunnen studenten die de Nederlandse taal machtig zijn, desgewenst altijd instromen bij de Nederlandstalige opleidingen, stellen de universiteiten en hogescholen in eengezamenlijke verklaring.
Met deze maatregel denken de instellingen het EU-verbod op discriminatie tussen Nederlandse en andere studenten uit de EU te kunnen omzeilen. EU-studenten hebben in Nederland recht op hoger onderwijs voor hetzelfde geld als de Nederlandse. Overigens zou dat geen probleem zijn geweest als de Nederlandse instellingen niet zo massaal op het Engels waren overgestapt. Dat antidiscriminatieverbod geldt niet voor studenten van buiten de EU.
Het lijkt er op dat de Nederlandse instellingen beducht zijn geworden voor de steeds luidere stemmen die er opklinken tegen de ver doorgeschoten verengelsing, waarbij het Nederlandse studenten verboden wordt hun scripties in het Nederlands te schrijven. Zoals eerder gemeld bereidt Beter Onderwijs Nederland een rechtszaak voor om de overheid te dwingen de taalclausule in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW)) te handhaven, die stelt dat Nederlands de voertaal is op de Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. Tot nu toe zijn opleidingen in onderlinge concurrentie en zonder veel samenwerking overgegaan op het Engels, zo schrijft NRC Handelsblad.
Bron: NRC Handelsblad

BON zoekt studenten die nadeel
ondervinden van verengelsing uni's
15 mei 2018 - Beter Onderwijs Nederland (BON) zoekt in het kader van de rechtszaak om de overheid te dwingen de wet te handhaven naar studenten die nadeel hebben ondervonden van de verengelsing van de Nederlandse universiteiten, vooral van buiten de Randstad. De voorbereidingen voor die rechtszaak verkeren in een vergevorderd stadium, zo deelt BON mee. De organisatie heeft ook een brief naar de onderwijsinspectie gestuurd om erachter te komen wat die precies heeft gedaan met haar zorgen over die verengelsing.
Bron: BON

BON stapt naar de rechter
11 maart 2018 - Beter Onderwijs Nederland (BON) stapt naar de rechter om de overheid te dwingen de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven, zo heeft de vereniging afgelopen donderdag aangekondigd. Die taalclausule stelt dat het Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten en die regel worden door vrijwel alle Nederlandse universiteiten met voeten getreden.
Binnen enkele weken zal advocaat B. Tomlow de dagvaardingen uitbrengen. Volgens een vorig jaar uitgekomen rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over Engels als onderwijstaal wordt in de praktijk veel en niet altijd met uitgebreide motivering gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid. Inmiddels is 23% van de universitaire bachelors en 74% van de masters Engelstalig.
"De politiek doet niets", constateert Ad Verbrugge, voorzitter van BON. "Je merkt dat het bestuurlijk uit de hand loopt. Het aantal inschrijvingen groeit. Het gaat als een inktvlek door Europa dat je in Nederland in het Engels kunt studeren tegen een laag collegegeld." Volgens de Europese regels moeten universiteiten alle Europese studenten toelaten. Ruim 12% procent van alle studenten in het hoger onderwijs komt uit het buitenland, bij universiteiten is dat 17%. Driekwart komt uit de EU. Zij kosten de overheid evenveel subsidie als Nederlandse.
Tijdens de jongste formatie had BON de formerende partijen al gevraagd de verregaande verengelsing van de Nederlandse universiteiten aan te pakken, maar er gebeurde niets. Onlangs kondigde de Universiteit Twente aan geheel op het Engels over te gaan, maar de UT is niet de enige die het Nederlandse van de Nederlandse universiteiten wil verbannen.
Bron: NRC Handelsblad

21 februari: Dag van de Moedertaal
20 februari 2018 - Op 17 november 1999 riep de Unesco de 21ste februari uit tot de Internationale dag van de Moedertaal. Voor de culturele organisatie van de VN zijn talen hét instrument om het culturele erfgoed levend te houden. De aanleiding die dag op de 21ste februari te houden, zijn de rellen in 1952 in Oost-Pakistan geweest waarbij verschillende studenten om het leven kwamen. De studenten wilden dat hun taal, het Bengaals, zou worden erkend als officiële taal in Pakistan. Pakistan bestond destijds uit een westelijk (nu Pakistan) en oostelijk deel (nu Bangladesh) waar Urdu de enige erkende taal was. De slachtoffers van die 'taalbotsing' wordt in Bangladesh nog steeds herdacht op deze Dag der martelaren (Ekushey).
Bron: Wereldwijde Esperantovereniging

An De Moor wint de Lofprijs der Nederlandse taal 2017,
de Sofprijs gaan naar de universiteit van Leiden
11 februari 2018 - Winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal is An De Moor geworden. Zij is talenbeleidcoördinator aan Odisee en de KU Leuven campus Brussel en Gent en was in 2016 in Vlaanderen academicus van het jaar. Ze schreef in november in scienceguide.nl een stuk over de dreigende verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: Is verengelsing van de maatschappij een veelkoppig monster? "We moeten (...) vermijden dat het Nederlands een 'kombuistaal' wordt en als relevante academische taal en als publicatietaal verdwijnt."
Tweede werd Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radbouduniversiteit, die ook een hartstochtelijk pleidooi hield voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. "Zelfs Vondel wordt in een Engels keurslijf geperst. Te zot voor woorden." Derde werd Erik D'hamers die in VLinks eveneens vurig pleitte voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
De Sofprijs der Nederlandse taal 2017 gaat naar de universiteit van Leiden. Deze oudste universiteit van Nederland vond het nodig om zijn bibliotheek een Engelse naam te geven die, afgekort, LUL oplevert. In de nog steeds voortdurende hang van de universiteitsbestuurders naar meer Engels wordt alles wat maar enigszins naar de Nederlandse herkomst riekt om zeep geholpen, met soms zeer koddige resultaten. Tweede werd de meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer die het niet nodig vond een motie van de heer Beertema te ondersteunen, waarin werd aangedrongen op het handhaven van de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs, die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Ook partijen die eerder streefden naar de verankering van het Nederlands in de grondwet (ChristenUnie en het CDA) stemden tegen. Derde werd koning Willem Alexander van Nederland die weigert, zoals te doen gebruikelijk, zijn eigen taal te spreken bij het bezoeken van buitenlandse staatshoofden, maar zich bedient van het Engels, terwijl zijn gastheren zich wel van hun eigen taal bedienen.

KNAW: "Nederland heeft dringende behoefte aan taalbeleid"
6 februari 2018 -Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) "We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken." De aanbevelingen staan in het onderzoeksrapport Talen voor Nederland, dat afgelopen zaterdag verscheen. Volgens de KNAW is het zaak dat er meer aandacht komt voor het helder en begrijpelijk communiceren met elkaar, in onze steeds diverser wordende samenleving. Hierbij zou er meer aandacht moeten zijn voor het Nederlands en zouden we, wat vreemde talen betreft, verder moeten kijken dan het Engels en beter gebruik moeten maken van de aanwezige talenkennis in de samenleving. 
De academie pleit er onder meer voor beleid en onderwijs zo in te richten dat alle inwoners van Nederland in elk geval op een basisniveau Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan. Ook stelt ze voor dat er vanuit de universitaire talensector een soort ‘talenplatform’ opgericht wordt dat kennis bundelt en dat fungeert als doorgeefluik naar beroepsgroepen die van deze kennis gebruik willen maken.
Bron: Onze Taal

Bestuur TU Eindhoven wil Nederlands in de ban doen
2 februari 2018 - Als het aan het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven ligt, wordt het Engels vanaf 2020 de officiële voertaal aan de universiteit. Andere universiteiten met veel internationale studenten en medewerkers, zoals die van Wageningen en Maastricht, houden het vooralsnog bij twee talen.
Met de keuze om geheel op het Engels over te schakelen wil de TU/e de toegankelijkheid van onder meer de medezeggenschap vergroten en voorkomen dat de taal de communicatie en de gemeenschapsvorming in de weg staat. De Nederlandse taal zal volgens een woordvoerder niet worden verwaarloosd: "We moeten ook faciliteren dat met name studenten goed Nederlands leren spreken en schrijven. Dat kan door cursussen, maar ook bijvoorbeeld door een keuzevak in het Nederlands aan te bieden."
Bron: Onze Taal

Kamerleden bezorgd over verengelsing hoger onderwijs
23 januari 2018 - Regeringspartij CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP willen dat het kabinet vaart zet achter de aanpak van de wildgroei van het Engels in het hoger onderwijs. Ze reageren hiermee op de jaarplanning van de Nederlandse ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, waarin staat dat zij voor de zomer van 2018 een integrale visie op internationalisering in het hoger onderwijs naar de Kamer zullen sturen.
De Kamerleden vinden dat er eerder actie moet worden ondernomen en dat het kabinet zich moet houden aan het voornemen uit het regeerakkoord om scherper toe te zien op de naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn. Het baart de politici zorgen dat de verantwoordelijkheid om de verengelsing in de gaten te houden nu bij de hogescholen en universiteiten zelf ligt. Inmiddels heeft de universiteit van Amsterdam besloten de opleiding psychologie te verengelsen, tegen alle ratio in.
Bron: Onze Taal

"Brussel is voor 92% Franstalig"
4 december 2017 - Volgens taalgegevens afkomstig van de belastingaangiftes van 2017 is Brussel voor 92% Franstalig. Dat schrijft La Libre Belgique maandag, op basis van een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan MR-Kamerlid Gautier Calomne.
Calomne vroeg de taalgegevens op van de fiscale aangiftes in Brussel en de faciliteitengemeenten. Belastingplichtigen moeten daarbij hun taalvoorkeur opgeven. Het blijkt (dus) dat 92% van de inwoners zijn belastingaangifte in het Frans wil hebben. De cijfers zijn niet zo precies als een taaltelling, maar, aldus de krant, de informatie afkomstig van de aangiftes voor de personenbelasting geeft wel een goede indicatie. Sinds de taalgrens werd vastgelegd in 1962 zijn taaltellingen niet meer mogelijk. De afgelopen eeuw is Brussel steeds verder verfranst.
Bron: De Standaard

Rutte III wil Nederlands niet
verankeren in de grondwet
3 november 2017 - De plannen om de positie van het Nederlands en het Fries in de grondwet te verankeren, zijn, als het aan het kabinet Rutte III ligt, van de baan. Dat blijkt uit een brief van de premier aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin sprake is van het intrekken van het wetsvoorstel om in de grondwet een bepaling over de Nederlandse en Friese taal op te nemen.
Het initiatief tot het opnemen van het Nederlands en het Fries in de grondwet dateert uit de tijd van kabinet-Balkenende IV, waarbij de ChristenUnie de voornaamste animator was. Het wetsvoorstel dat nu, klaarblijkelijk, wordt ingetrokken is van september 2010. Sinds die tijd is er nauwelijks nog over gesproken, ook niet door de ChristenUnie.
De Raad van State oordeelde destijds dat de grondwetswijziging niet noodzakelijk was, omdat de positie van het Nederlands niet in gevaar zou zijn. Gezien de snel voortschrijdende verengelsing van het onderwijs in Nederland lijkt die conclusie inmiddels achterhaald.
Bron: Overheid.nl, Onze Taal

BON stuur formateur brief
12 september 2017 - Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft een brief naar de formateur gestuurd. Er is na de verkiezingen in maart j.l. nog steeds geen (volwaardig) kabinet in Nederland. De onderhandelingen verlopen moeizaam, maar BON wil niet dat het onderwijs (waarin het Nederlands in de visie van BON een hoofdrol dient te spelen) daar de dupe van wordt.
BON snijdt in de brief drie kwesties aan. Naast de positie van het Nederlands vraagt de organisatie aandacht voor de inbreng van het onderwijsveld en de wijze van financieren. Eerder heeft BON bij 'Den Haag' aangeklopt. Ook heeft de organisatie gezegd naar de rechter te zullen gaan als het nog te vormen kabinet geen serieuze aandacht besteed aan enkele van haar grootste grieven.

Stem op het mooiste Nederlandstalig nummer?
28 augustus 2017 - Wat is het mooiste Nederlandstalige nummer? Op zaterdag 16 september zendt Radio 1 (B) de tweede editie uit van de Lage Landenlijst, de honderd mooiste Nederlandstalige liedjes, uit Nederland én Vlaanderen. Het mooie van die lijst is dat je kunt meebepalen hoe die eruit ziet. De Lage Landenlijst, een initiatief van de Taalunie, werd tijdens de Week van het Nederlands 2016 voor het eerst samengesteld en uitgezonden. Vorig jaar werd de lijst overigens ook nog door NPO Radio 5 uitgezonden. De lijst is een onderdeel van de week van het Nederlands, die de Taalunie dit jaar voor de tweede keer organiseert.
Bron: Taalunie

KNAW komt met 'zouteloos' rapport
over verengelsing universiteiten
12 juli 2017 - Veertien jaar na het verschijnen van het rapport "Nederlands, tenzij..." komt de Koninklijke Nederlandse Akademie met het rapport "Nederlands en/of Engels" waarin het Nederlands er aanzienlijk bekaaider van af komt. De Koninklijke Akademie, of althans de verkenningscommissie die het rapport schreef, kiest niet voor het Nederlands, zoals in 2003, maar beveelt aan dat de keuze Nederlands en/of Engels veel zorgvuldiger gemaakt zou moeten worden dan tot nu toe gebeurt. De verkenningscommissie constateert dat de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (waarin staat dat Nederlands de voertaal aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen is) in feite een dode letter is. De uitzonderingen uit die clausule zijn regel geworden. Nederland is wat betreft de verengelsing van het tertiaire onderwijs in Europa 'vooraanstaand'.
De KNAW concludeert dat niet automatisch kan worden gezegd dat het beter is om een opleiding aan te bieden in het Nederlands of het Engels. Belangrijk is vooral dat de taalkeuze goed doordacht en goed gemotiveerd wordt gemaakt, op basis van de doelstellingen en de inhoud van de opleiding. Daarbij wijst de KNAW er ook op dat het niet altijd nodig is om een opleiding helemaal in het Engels of helemaal in het Nederlands aan te bieden: allerlei tussenvormen zijn mogelijk, meldt het rapport lafjes.
Opmerkelijk is dat de schrijvers van het rapport stellen dat er weinig structureel onderzoek beschikbaar (is) naar de consequenties van de keuze voor een bepaalde onderwijstaal in het hoger onderwijs voor de arbeidsmarkt. Daardoor zou het moeilijk in algemene zin te bepalen zijn of een Nederlandstalige, een Engelstalige of meertalige opleiding het beste voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de universitair geschoolden komt op de Nederlandse arbeidsmarkt terecht, slechts een klein deel houdt zich bij de wetenschap. Dat zou betekenen dat de keus niet moeilijk is, maar die conclusie trekt de commissie niet (omdat er te weinig onderzoek naar gedaan is?).
Op 6 oktober zal er bij de KNAW in Amsterdam een discussiebijeenkomst worden gehouden over het rapport. Aanmeldingen bij de KNAW.
De verkenning "Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs" is geschreven door een commissie onder voorzitterschap van Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Het rapport is gratis te bestellen of binnen te halen.

BON zoekt ondertekenaars voor petitie
30 juni 2017 - Beter onderwijs Nederland is op zoek naar steun voor een petitie die de verengelsing van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland aan de kaak stelt. Al eerder kondigde BON aan naar de rechter te stappen als politiek Nederland niet van zins is de opmars van het Engels in het hoger en wetenschappelijk onderwijs terug te dringen. Je kunt de petitie tekenen op de webstek van BON.

Proef met meertalige kinderopvang van start
22 juni 2017 - Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuteropvang aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen tot 50% van de tijd opvang in het Duits, Engels of Frans aanbieden. De proef loopt over een periode van vier jaar en wordt begeleidt door een onderzoekscommissie.
De algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling die dit mogelijk maken, treden op 1 juli in werking. Vanaf 1 juli tot 31 augustus kunnen kinder- en peuteropvangcentra zich aanmelden om mee te doen aan het experiment. In de AMvB staan de criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om mee te kunnen doen aan het experiment.
Er kunnen maximaal vijftien kindercentra en maximaal vijf peuterspeelzalen deelnemen aan dit experiment.
Bron: Onze Taal

Lofprijs uitgereikt aan mycologen
Uitreiking Lofprijs 2016 aan mycologen15 juni 2017 -Donderdag is in de panden van de voormalige drukkerij Johan Enschedé in Haarlem de Lofprijs der Nederlandse taal 2016 uitgereikt aan de Vlaams-Nederlandse naamcommissie van mycologen, die ruim 500 Nederlandse namen bedacht voor in België en Nederland nieuw aangetroffen paddestoelen. De Haarlemse wethouder en loco-burgemeester Cora-Yfke Sikkema overhandigde de stoffelijke blijken van de Lofprijs aan drie vertegenwoordigers van de naamcommissie, die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd door Nieuwe Gracht-producties. De uitreiking werd muzikaal opgeluisterd door het Haarlemse gezelschap het Ampzinggenootschap, mede-organisator van de prijsuitreiking. De presentatie was in de deskundige handen van Mylou Frencken.
Na de uitreiking werd er door een aantal vertegenwoordigers van taalorganisaties een exposé gegeven van doelstelling en te ondernemen acties. Doel is dat er meer samenwerking komt tussen de diverse organisaties. De winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2016, het kabinet Rutte II, had aangegeven geen gelegenheid te kunnen vinden om de prijs in ontvangst te nemen.
Diavoorstelling van de uitreiking

BON mogelijk naar de rechter
om Engels in hoger onderwijs
30 mei 2017 - De onderwijsorganisatie Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt naar de rechter te gaan, omdat veel opleidingen in het hoger onderwijs op Engels als voertaal zijn overgestapt, ook al stelt de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs (WHW) dat Nederlands de voertaal is. BON stelt dat de hogescholen en universiteiten veelal om verkeerde redenen op het Engels overgaan. "Ze gooien het Nederlands gewoon overboord om meer buitenlandse studenten aan te trekken", stelt BON-voorzitter Ad Verbrugge.
De gang naar de rechter blijft alleen uit als het nieuwe kabinet in het regeerakkoord opneemt strenger op te treden tegen tegen het desastreuze taalbeleid van hogescholen en vooral universiteiten. De afgelopen jaren heeft BON al vaker bij het ministerie van Onderwijs aangedrongen op handhaving van de WHW. Volgens de vereniging bieden hogescholen en universiteiten echter steeds meer Engelstalige opleidingen aan om meer geld te verdienen. Buitenlandse studenten leveren meer geld op dan Nederlandse.
Kwaliteit
Nederlandse studenten moeten te veel aan kwaliteit inleveren, vindt BON. "Hogescholen en universiteiten klagen nu al dat veel eerstejaars het Nederlands niet eens goed beheersen, laat staan Engels", zegt Verbrugge. Bovendien spreken ook docenten het Engels onvoldoende om écht goed les te kunnen geven. "Als we studenten echt goed Engels willen leren, kunnen we ze beter een halfjaar naar Engeland of Amerika sturen. Het niveau van Engels als moedertaal halen ze zo nooit," aldus de voorzitter.
Beter Onderwijs Nederland vindt dat het ministerie de wet strikter moet handhaven en per opleiding moet bekijken of de overstap op het Engelse onderwijs noodzakelijk is voor een beter studieresultaat. Zeker in de eerste fase is dat volgens BON meestal niet het geval. Verbrugge: "Het Engels hoeft echt niet helemaal uit de opleidingen te verdwijnen, maar er moet meer aandacht zijn voor de taalbeheersing van studenten."
Steun bij D66
In de Tweede Kamer vindt BON steun. "Het moet niet zo zijn dat de overstap naar de Engelse taal een verdienmodel voor het hoger onderwijs is en dat is nu wel het geval," erkent D66-Kamerlid Paul van Meenen. Een opmerkelijke uitspraak voor een lid van de partij die een vrij klakkeloze voorstander is van de verengelsing van het Nederlandse onderwijs. Volgens het CDA is het onmogelijk dat 80% van de tweedefaseopleidingen in het Engels gegeven moet worden. "Het is niet in zoveel gevallen relevant voor het wetenschappelijk onderzoek of voor de baan die de studenten later krijgen. Veel studenten blijven gewoon in een Nederland werken," zegt Kamerlid Harry van der Molen.
De Kamerleden vinden dat het Engelstalige onderwijs ten koste gaat van de kwaliteit van het Nederlands. SP-er Peter Kwint: "Taalkennis moet je blijven ontwikkelen, ook tijdens de studie. Het niveau van het Nederlands is bij veel studenten al te laag bij de start van de opleiding." Minister Bussemaker laat nu onderzoeken waarom het bij het hoger onderwijs zo uit de hand is gelopen. Ze vindt echter wel dat onderwijsinstellingen hun taalbeleid zelf moeten kunnen vormgeven. Wel zegt ze het onacceptabel te vinden als de overstap op het Engels alleen uit financiële overwegingen gebeurt. Bussemaker stelt dat de voertaal een opleiding moet verbeteren. BON is klaar voor de strijd.
Bron: Economisch Dagblad

Nederlands sterk in eigen taalgebied (?)
8 mei 2017 - Het Nederlands is veruit de belangrijkste taal in Nederland en Vlaanderen. Dat zou zijn gebleken uit onderzoek van het Meertens-instituut en de universiteit van Gent in het kader van het Taalunieproject De staat van het Nederlands. Het project richt zich op tweejaarlijkse sondering van de positie van het Nederlands op diverse deelgebieden in het Nederlands taalgebied.
Het Nederlands zou volgens de onderzoekers in alle onderzochte maatschappelijke gebieden de boventoon voeren, maar ze tekenen wel aan dat in de informatievoorziening op het web (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in de muziek (in Nederland en Vlaanderen) het Engels het aan belang wint. Daarnaast neemt het Engels een stevige positie in binnen de masteropleidingen aan universiteiten (met name in Nederland) en bij de wetenschappelijke publicaties (in Nederland en Vlaanderen). In deze deelgebieden lijkt het Engels niet naast, maar in de plaats van het Nederlands te komen en dat vraagt om enige maatschappelijke reflectie, zo stellen de onderzoekers.
De Taalunie gaat met de conclusies aan de slag om 'waar nodig nieuw beleid ontwikkelen om de positie van het Nederlands verder te ondersteunen en te verstevigen'. Op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei a.s. komt de Taalunie met een eerste reactie op de voornaamste bevindingen uit het onderzoek. Dit gebeurt tijdens de presentaties van de Atlas van de Nederlandse taal van uitgeverij Lannoo in Brussel en Den Haag.
De belangrijkste cijfers op een rij:
Sociaal verkeer
In Nederland spreekt 88,8 % van de deelnemers altijd Nederlands in zijn of haar naaste omgeving, in Vlaanderen is dat 91,1 %. Ook in sociale situaties, zoals in de supermarkt, bij de huisarts en in het ziekenhuis, is het Nederlands steevast de voertaal. Friesland en Brussel vertonen als tweetalige gebieden natuurlijk een ander beeld.
Werk
In Nederland en Vlaanderen verloopt de interne communicatie met collega's en leidinggevenden in zo'n 80 % van de gevallen uitsluitend in het Nederlands. De externe communicatie met klanten en andere organisaties verloopt in zo'n tweederde van de gevallen uitsluitend in het Nederlands.
Media en Cultuur
Van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zegt 52,2 % nieuws uitsluitend in het Nederlands tot zich te nemen, van de Vlaamse deelnemers 56,8 %. Van de Nederlanders geeft 28,3 % aan naast Nederlands ook Engels te gebruiken, van de Vlamingen 21 %. Als het gaat om webnieuwsvoorziening alleen en niet om kranten en televisie, geven meer Nederlandse deelnemers aan zowel Nederlands als Engels te gebruiken (41 %) dan uitsluitend Nederlands (38,2 %). Van de Vlaamse deelnemers blijft een meerderheid ook op het web uitsluitend Nederlands gebruiken (44,1 %), al geeft ook bij hen een grote groep aan voor zowel Nederlands als Engels te kiezen (32,1 %). Van de Nederlandse deelnemers zegt 60,6 % altijd Nederlands te gebruiken op sociale media, van de Vlaamse deelnemers 59,7 %. Naast Engels (in Nederland) en Engels en Frans (in Vlaanderen), worden op sociale media ook meer thuistalen gebruikt, zoals de Berbertaal Tamazight (in Nederland) en het Turks (in Vlaanderen).
Onderwijs en Wetenschap
Van het basisonderwijs tot het niet-universitair hoger onderwijs is het Nederlands de voornaamste lestaal, in Vlaanderen nog uitgesprokener dan in Nederland. In het universitaire onderwijs verandert dat beeld ingrijpend, in Nederland nog meer dan in Vlaanderen, met name in de masteropleidingen en aan de technische universiteit. Het maatschappelijk draagvlak voor andere lestalen dan het Nederlands in niet-taalvakken, neemt toe met het onderwijsniveau. In het hoger onderwijs is hiervoor een uitgesproken meerderheid, in zowel Nederland als Vlaanderen. In 2015 werd 96 % van de Nederlandse proefschriften en 92,5 % van de Vlaamse doctoraten in het Engels geschreven en slechts 3,2 % en 6,2 % in het Nederlands. Wetenschappelijke publicaties in het algemeen, volgen deze cijfers.
Bron: Taalunie

EU discrimineert stevig op taal
26 april 2017 - Ooit was het idee dat alle EU-talen gelijkwaardig zouden zijn, maar inmiddels discrimineert de unie stevig op taal. Webstekken van EU-organisaties gebruiken vooral Engels en Frans en in mindere mate Duits en de rest van de EU-talen komt er bekaaid van af. Als je bij de EU solliciteert dan moet je je bij het bureau voor personeelsselectie bedienen van of het Engels, of het Frans of het Duits. Daar is nu door het Europese Gerechtshof een stokje voor gestoken.
Dat betekent niet dat de sollicitant zich nu mag bedienen van zijn/haar eigen officiëe EU-taal. Weliswaar mag hij/zij haar/zijn sollicitatieformulier in de eigen taal invullen, maar moet voor het verdere verloop van de procedure kiezen uit de 'grote' drie, plus Italiaans en Spaans. Alle talen in de EU zijn gelijk, sommige talen zijn gelijker dan andere talen.
Bron: Onze Taal

IJslanders beducht voor hun taal
24 april 2017 - Het IJslands dreigt het slachtoffer te worden van het digitale tijdperk. De taal wordt maar door 320 000 sprekers gedragen en voor vele elektronische en webtoepassingen zijn versies in het IJslands niet voorhanden. Ook de onstuimige groei van het toerisme naar IJsland speelt een rol in dit proces van taalverdringing. Elke tweede nieuwe baan in dat land zou iets met toerisme te maken hebben. De IJslanders schakelen in voorkomende gevallen meestal noodgedwongen over op het Engels en volgens onderzoekers heeft dat nu al gevolgen voor de beheersing van de moedertaal onder jongeren.
Oud-president Vigdis Finnbogadottir vertelde aan het persbureau Associated Press dat IJsland maatregelen moet nemen om zijn taal te beschermen. Zij vindt het bijzonder belangrijk dat er een programma komt waarmee allerlei elektronische en digitale toepassingen ook met het IJslands overweg kunnen. "Anders eindigt het IJslands net als het Latijn." Er zijn inmiddels plannen om een databank te bouwen, waaruit web- en andere ontwikkelaars kunnen putten om hun programma of toepassing ook in het IJslands aan te kunnen bieden.
Bron: Onze Taal,Seattle Times

Wordt Nederland 'Engelsmoe'?
14 april 2017 - Onderzoek van Alison Edwards, Robert Fuchs en Rutger-Jan Lange onder ruim 4000 Nederlandse en Duitse respondenten naar hun houding tegenover het Engels zou hebben aangetoond dat, over het geheel genomen, Engels gezien wordt als een nuttige extra taal. De groep die positief tegenover het Engels stond was door de bank genomen jonger, beter opgeleid en stedelijker dan de 'negatievelingen'. Dat gold voor beide landen.
In beide landen werd Engels niet beschouwd als bedreiging voor de eigen taal, zij het dat de Duitse respondenten daar iets meer van overtuigd waren dan de Nederlandse. Opmerkelijk is dat de drie onderzoekers bij de Nederlandse respondenten een zekere 'Engelsmoeheid' ontwaarden. Het onderzoek zou een tweedeling tussen de Engelskundige elite en de Engelsonkundigen bevestigen, aldus het drietal.
Bron: Onze Taal

Nieuwe Taaluniedirecteur: "Hebben Vlamingen
en Nederlanders nog wel dezelfde taal?"
10 maart 2017 -In een vraaggesprek in de Volkskrant vraagt de nieuwe directeur van de Taalunie Hans Bennis zich af of Vlamingen en Nederlanders nog wel dezelfde taal spreken.
Nederlanders en Vlamingen hebben vaak eigen uitdrukkingen. Als je als Hollander tegen een Vlaming zegt dat ie een bakkie wil doen, dan zal die wel even moeten nadenken wat dat betekent. Omgekeerd zal die Hollander niet meteen in de gaten hebben wat een tas koffie is. Er is Nederlands Nederlands en Vlaams Nederlands. Bennis vindt dat we ons de vraag moet stellen of we samen nog wel een taal hebben.
Dat lijkt een vreemde vraag voor iemand die net baas is geworden van een instituut van Nederland en Vlaanderen om de gezamenlijke taal te 'verzorgen'. Het lijkt wel of hij meteen en de poten van zijn eigen stoel zaagt. Bennis heeft natuurlijk wel een punt als hij het heeft over de ondertiteling van Nederlandse en Vlaamse films over en weer, maar dat overkomt ook sommige Nederlanders in Nederland en Vlamingen in Vlaanderen de naar het idee van de tv-mensen een iets te afwijkend taalgebruik hebben. De vraag is alleen hoe noodzakelijk die ondertiteling is. Zowel Nederlanders als Vlamingen verleren daardoor lichte taalafwijkingen te verstaan.
Bennis heeft ook een punt dat waar de Vlamingen niet zo lang geleden een zo verzorgd mogelijk Nederlands spraken ze nu steeds meer terugvallen op wat het verkavelingsvlaams wordt genoemd. Bennis: "Je merkt dat zelfs het Nederlands op de VRT steeds vrijer wordt, al is dat altijd nog netter dan ons Nederlands."
Bron: de Morgen

"Taal is meer dan handelswaar"
9 maart 2017 - "Taal is zoveel meer dan een instrument van communicatie, laat staan handelswaar die ze de laatste decennia lijkt te zijn geworden. In taal komt de wereld tot stand", zei Ad Verbrugge tijdens een discussie aan de universiteit van Gent over de taal van het hoger onderwijs. In België is de situatie nog lang niet zo erg als in Nederland, maar ook door wordt de roep om meer Engels steeds luider.
De Universiteit Gent heeft een bewogen taalgeschiedenis. Eerst was Latijn de taal van onderwijs en onderzoek. Met de oprichting van België in 1830 werd dat Frans, tijdens de Eerste Wereldoorlog even Nederlands (met een Duits accent) en dan weer Frans. Vanaf 1923 Frans en Nederlands en vanaf 1930 Nederlands. Nu nestelt Engels zich naast Nederlands. De Gentse universiteit interpreteerde ooit het akkoord van Bologna, waarin afspraken werden gemaakt over de inrichting van de Europese academia, als een aansporing het onderwijs in het Nederlands te blijven geven. In Nederland werd die verklaring aangegrepen om de universiteiten verregaand te verengelsen.
Verbrugge, hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oprichter van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), mocht in een debat over dat thema op de Blandijn de aftrap geven. Hij boog zich over de bestaansredenen van een universiteit. "Als je de eigen taal aan de bovenkant van je cultuur niet meer cultiveert, dan druppelt die niet meer door naar onder, naar de Jordaan of de achterstandswijk", stelde hij. "Dan versterk je de kloof tussen elite en volk die vandaag al bestaat."
Hij bezong de lof van de universiteit als plaats van vertaling. Juist de worsteling met concepten, met Griekse woorden bij Aristoteles bijvoorbeeld, heeft hem het meest verrijkt. "Er zijn weinig mensen die deze wereld in meer talen tot stand kunnen brengen."
Ook politicoloog Hendrik Vos had die ervaring. Hij stelde dat hij zijn studenten iets onthoudt als hij in het Engels doceert, omdat hij nu eenmaal beter, accurater, complexer en eleganter in zijn Nederlands formuleert en er zoiets broodnodigs als meer humor in kan leggen.
Informaticus Koen De Bosschere bleek daar minder problemen mee te hebben. Die kwam aanzetten met de rooskleurige Shanghai-ranking van de UGent. Natuurlijk moet je wereldwijd studenten, doctorandi en onderzoekers aantrekken en dat moet je in en met het Engels doen, stelde hij. De universiteit zal internationaal zijn of niet zijn. Vos repliceerde dat die lijstjes hem niets zeggen. Hij wil goed lesgeven en denksporen achterlaten bij zijn studenten.
Andere culturen
Internationalisering wordt, zeker in Nederland, vrijwel gelijkgesteld met verengelsing, maar internationalisering gaat meer over het leren van andere culturen en dus talen, zoals ooit de bedoeling was van de Erasmusprogramma's. Een ander stevig argument voor het handhaven van de eigen taal als lestaal van de universiteit is dat het overgrote deel van de afgestudeerden in de eigen taal- en cultuurgemeenschap terecht zal komen.
Bron: Ons Erfdeel

Rutte II krijgt Sofprijs, de Lofprijs
gaat naar mycologencommissie
30 januari 2017 - Het kabinet Rutte II krijgt de Sofprijs der Nederlandse taal 2016. Directe aanleiding voor de Sofnominatie van Rutte II was de webstek die werd ingericht ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap http://europebypeople.nl/ met de "the official cultural programme for the Netherlands Presidency of the European Union 2016". Hier en daar vind je nog wat verdwaald Nederlands maar verder is die stek vrijwel geheel in het Engels. Dat is niet de eerste en enige keer dat dat kabinet het Nederlands een slechte dienst heeft bewezen. Eerder vierde staatssecretaris Sander Dekker zijn persoonlijke 'triomf' met het binnenhalen van een wetswijziging die de verregaande vertweetaliging van het basisonderwijs mogelijk maakt. Daarnaast heeft minister Lodewijk Asscher, de man van het nieuwe patriottisme, een wet door het parlement gejast, waarin buitenschoolse opvang tot maximaal de helft van de tijd in het Engels (officieel in een tweede taal) kan worden afgewerkt. Rutte II is een kabinet dat het Nederlands op diverse fronten in de kou heeft gezet. Ook de Vlaamse politici Gwendolyn Rutten, voorzitster van de Vlaamse liberale partij, en EU-adept Guy Verhofstadt behoorden tot de kandidaten.
De Lofprijs der Nederlandse taal 2016 gaat naar de Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen. Die commissie heeft voor 500 paddenstoelen die de laatste jaren voor het eerst in Nederland en Vlaanderen zijn aangetroffen Nederlandse namen bedacht. Het bijzondere is dat deze commissie geen talige achtergrond heeft, maar als specialisten in hun vakgebied de Nederlandse taal hebben verrijkt, een getuigenis van de levenskracht van de Nederlandse (wetenschappelijke) terminologie, het meest dynamische deel van elke taal. De Nederlands-Vlaamse paddenstoeldeskundigen versloegen onder meer een drietal Vlaamse hoogleraren, waaronder Bruno de Wever, die pleitten voor het behoud van het Nederlands aan de Vlaamse universiteiten.

Hans Bennis wordt algemeen secretaris Taalunie
Hans Bennis, nieuwe algemeen secretaris Taalunie7 december 2016 - Het Comité van ministers heeft Hans Bennis benoemd tot de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Op 1 februari begint Bennis aan zijn nieuwe taak.
Bennis studeerde Nederlands en algemene taalwetenschap en is verbonden geweest aan verschillende universiteiten. In 1998 werd hij directeur van het Meertens-instituut. Eerder dit jaar werd bekend dat hij die functie per 1 januari neerlegt.
Volgens Bennis is zijn grootste opgave als algemeen secretaris het vertrouwen te herstellen in de Nederlandse Taalunie. Hij stelt zich ten doel de organisatie tot een gewaardeerde partner te maken in discussies over de Nederlandse taal- en letterkunde. Het is onduidelijk of daar ook de zorg voor het wel en wee van het Nederlands valt. Die uitspraak van Bennis lijkt op een verwijt aan de inmiddels vertrokken vorige Taaluniesecretaris Geert Joris.
Bron: Onze Taal

Nederlanders beter in Engels
dan andere niet-Engelstaligen
15 november 2016 - De Engelse lees- en luistervaardigheden van Nederlanders zijn beter dan die van anderen voor wie het Engels niet de moedertaal is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van taalonderwijsbureau Education First. Het is voor het eerst dat Nederland op de eerste plek staat - vorig jaar stonden de Denen bovenaan.
In het onderzoek zijn de lees- en luistervaardigheid geanalyseerd van 950 000 volwassenen uit 72 landen waar het Engels niet de eerste taal is. De spreek- en schrijfvaardigheid zijn niet getest. Volgens critici is het jaarlijkse onderzoek mede daardoor niet representatief en kunnen er dus geen conclusies aan worden verbonden.
Het onderzoek van Education First maakt eens te meer duidelijk dat Nederlanders al zeer goed scoren zonder dat daar tweetalig onderwijs voor nodig is geweest, waar staatssecretaris Sander Dekker (VVD) een groot voorstander van is. Om welk probleem op te lossen, vroeg een SP-senator hem dan ook.
Bron: Onze Taal

Luxemburgse taalpetitie massaal ondertekend
25 oktober 2016 - Een petitie waarin het Luxemburgse parlement verzocht wordt het Luxemburgs (Letzeburgs) tot overheidstaal van Luxemburg te maken, is door een recordaantal Luxemburgers ondertekend. Het oogmerk is de positie en de overlevingskansen van deze taal zeker te stellen.
De petitie werd door bijna 15 000 Luxemburgers ondertekend. Er wonen ruim een halfmiljoen mensen in Luxemburg volgens de Wikipedia, waaronder veel buitenlanders. 4500 handtekeningen zouden al goed geweest zijn voor een parlementaire behandeling.
Inmiddels is er ook een tegenpetitie, waarin opgeroepen wordt alles bij het oude te laten. In de praktijk zijn het Frans en het Duits de meestgeschreven talen, maar is het Letzeburgs sterk in de onderlinge communicatie. Volgens opstellers van deze petitie zou de verhoging van de status van het Letzeburgs niet goed zijn voor de vele buitenlanders die in het land werken. Opmerkelijk is dat de krant waaruit dit bericht komt, Luxemburger Wort, een versie in het Frans, Duits, Engels én Portugees heeft, maar niet in het Letzeburgs.
Bron: Onze Taal

Taalvaardigheid eerstejaars belabberd
20 oktober 2016 - Hogescholen en universiteiten zijn ontevreden over het taalniveau van hun eerstejaarsstudenten, blijkt uit eigen onderzoek van het AD. Veel hogeronderwijsinstellingen hebben aan het begin van het studiejaar hun eerstejaars een taaltoets laten maken. Hieruit is gebleken dat bij een groot percentage studenten de taalvaardigheid onder de maat is.
Steeds vaker wordt er gewezen op het verband tussen het taalniveau van studenten en hun studiesucces. In de nieuwsbrief van de Taalunie komen deze week twee hogescholen aan het woord over deze kwestie. Volgens Odisee (Vlaanderen) en de Hogeschool van Amsterdam zouden meer studenten hun opleiding met succes afronden als hogeronderwijsinstellingen investeren in structureel taalvaardigheidsbeleid.
Bron: Onze Taal

"Nederlands met stip belangrijkste taal bij bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen"
11 oktober 2016 - Volgens een onderzoek van het Meertensinstituut en de universiteit van Gent ("Aan het werk met de Staat van het Nederlands") is het Nederlands 'met stip' de belangrijkste taal in het bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen, zowel intern als extern belangrijkste taal. Als er naast Nederlands ook een andere taal wordt gebruikt, dan is dat vooral het Engels. Het onderzoek is het eerste in wat een serie zou moeten worden: de Staat van het Nederlands. Aan het onderzoek namen zo'n 6500 mensen mee, waarvan 3500 uit Vlaanderen.
De mondialisering laat zich dus wel voelen in het bedrijfsleven, maar vormt bij deze nulmeting geen ÔbedreigingÕ voor het Nederlands in het bedrijfsleven, zo schrijven de rapporteurs. De onderzoekers zien dat niet als een voorbode voor de teloorgang van het Nederlands. In de regioÕs Vlaanderen en Brussel speelt Frans een grotere rol dan in Nederland, maar dat lijkt voor de hand te liggen.
Bron: Onze Taal

VUB wordt meertalige universiteit
28 september 2016 - De Vrije Universiteit Brussel wordt meertalig met een stevige verankering van het Nederlands, zo stelt de nieuwe rector Caroline Pauwels. Ze vindt dat haar universiteit het kosmopolitische karakter van Brussel moet incorporeren.
De VUB mag geen eilandje meer zijn in de hoofdstad, stelt de rector. De universiteit moet de komende jaren Brussel omhelzen en een goed middel daartoe is meertaligheid. "We zijn een Nederlandstalige universiteit, maar we gaan ons veel meer meertalig positioneren, om studenten beter voor te bereiden op een nieuwe internationale realiteit die de hunne zal zijn. Ze zijn er ook zelf meer en meer vragende partij voor."
Pauwels ziet verschillende mogelijkheden om die meertaligheid te verwezenlijken. Een waar ze verder werk van wil maken is de introductie van andere talen in de reguliere Nederlandstalige opleidingen. "Ik denk bijvoorbeeld aan het overnemen van vakken in het Frans van de ULB, onze Franstalige zusteruniversiteit of onze studenten kunnen zich ook verplaatsen naar een ULB-campus om er les te volgen." Docenten met een Franstalige of Engelstalige achtergrond wil ze ook de kans geven om in die taal te doceren.
Bron: de Standaard

Taalunieraad pleit voor sterke positie van
Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs
26 september 2016 - De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren pleit voor een sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs. Om die te kunnen garanderen, roept de Raad alle betrokkenen op om een weldoordacht talenbeleid te voeren waarin het Nederlands, naast het Engels en andere talen, een sterke rol blijft vervullen. Op dit moment is een maatschappelijk debat gaande over de ver doorgeslagen verengelsing van wetenschap en hoger onderwijs. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren wil daar een bijdrage aan leveren door het belang van het Nederlands te onderstrepen.
De Raad onderkent het belang van het Engels voor internationalisering, maar benadrukt daarbij het belang van het Nederlands voor de eigen samenleving. Hij hecht er veel belang aan dat iedereen - ongeacht opleiding, beroep of sociale klasse - toegang heeft tot kennis en inzichten die in de wetenschap worden ontwikkeld. Daarom pleit de Raad voor het gebruik van het Nederlands, aangezien de taal van onze maatschappij hiertoe de beste kansen biedt.
De notitie 'Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs' (pdf) verschijnt in aanloop naar de Europese Dag van de Talen (26 september) en de Taalunie-talendebatten (26 en 30 september) rond meertaligheid in het onderwijs.
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief en bestaat uit deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De Raad wordt voorgezeten door Reinhild Vandekerckhove; Kete Kervezee is vicevoorzitter.
Bron: Taalunie

Taalmuseum in Leiden geopend
20 september 2016 Op 19 september opende het nieuwe Taalmuseum Leiden zijn eerste tentoonstelling in het stadhuis van Leiden. De tentoonstelling 'Van wie is de taal?' in nodigt uit om na te denken over je eigen taalgebruik, aldus Niels Schiller. De hoogleraar in taalwetenschap is samen met tal van andere Leidse onderzoekers lid van de redactieadviesraad van het Taalmuseum. "We laten zien dat taal nooit neutraal is en dat ieder taalgebruik reacties oproept." Dat blijkt bijvoorbeeld bij de vitrinekast over het woord 'neger'. Voor velen is dat een beledigend woord dat vermeden moet worden, maar oud-voetballer Winston Bogarde noemde zijn boek 'Deze neger buigt voor niemand'.
Het Taalmuseum Leiden heeft geen eigen gebouw en organiseert al zijn activiteiten in openbare ruimtes, zoals het taalpraatprogramma in de Leidse Schouwburg in de laatste Nacht van Kunst & Kennnis. Hierin analyseerden neerlandici de taal van politici als Pim Fortuyn en Joop den Uyl. "Taal verdient een levendig en laagdrempelig podium", stelt Erik Schilp. De Leidse alumnus ontwikkelde het concept voor het museum dat vooral wisselwerking met het publiek zoekt.
Op de tentoonstelling kan ook iedereen suggesties doen voor nieuwe, zelfbedachte woorden. Bij woordenlijstjes staat de vraag welk woord de bezoeker gebruikt: zeg jij zalig, denderend, mieters, hip, blits, cool, onwijs, gaaf, vet of chill? Direct na de start van de expositie barstte een discussie los op twitter: waarom staan 'gers' en 'biek' er niet bij?
Het museum richt zich op verschillende doelgroepen. Zo komen er activiteiten voor kinderen, jongeren, taalliefhebbers, amateurs en vakmensen. De tentoonstelling 'Van wie is de taal?' loopt van 19 september tot en met 6 januari in het stadhuis van Leiden en is gratis toegankelijk.
Bron: universiteit van Leiden

Steeds meer studies volledig in het Engels
26 augustus 2016 - Het merendeel van de universitaire opleidingen wordt dit jaar volledig in het Engels gegeven. Dat blijkt uit een inventarisatie van De Volkskrant. Over het geheel wordt 60% van de opleidingen in het Engels gegeven, bij masteropleidingen is dat zelfs 70%. Niet zo lang geleden beweerde onderwijsminister Jet Bussemaker nog dat er 'best nog wel veel Nederlands' gebruikt wordt aan de Nederlandse universiteiten. Niet dus.
Volgens de Volkskrant hebben de universiteiten verschillende argumenten om voor het Engels te kiezen. Universiteiten willen bijvoorbeeld beter aansluiten op de internationale academische wereld, de concurrentie aangaan met universiteiten wereldwijd en meer buitenlandse studenten trekken. Het deert ze kennelijk niet wat die taalkeuze betekent voor de onderwijskwaliteit of voor de positie van het Nederlands in het eigen taalgebied. Er is al enige tijd een discussie over de de overheersende positie van het Engels in het Nederlandse hoger onderwijs aan de gang. Die, wat late discussie, is voorzichtig in gang gezet door opstellers van het Taalmanifest, tevens Lofprijswinnaars van 2014: Lucinda Dirven, Emilie van Opstall, Mieke Koenen en Piet Gerbrandy.
Bron: Onze Taal

KNAW bereidt een rapport voor
over Engels op de universiteit
11 juli 2016 - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bereidt een rapport voor over het gebruik van het Engels op de universiteit. De KNAW kreeg in 2004 de eerste Lofprijs der Nederlandse taal voor het rapport "Nederlands, tenzij..." Dat advies is grotelijks in de wind geslagen en het Engels verdringt op sommige universiteiten het Nederlands vrijwel geheel. Een opleiding in Tilburg heeft zich zelfs al met een Engelse naam getooid.
Bij wijze van voorbereiding op dat rapport had de Nederlandse vereniging van samenwerkende universiteiten (VSNU) in het Trippenhuis, het fraaie hoofdkwartier van de KNAW, een symposium over dat thema georganiseerd. Uit een verslag wordt duidelijk dat diverse universiteiten Engels inzetten als marketinginstrument. Zo worden opleidingen in de communicatie in Groningen en psychologie in Nijmegen verengelst toen de studentenaantallen gingen teruglopen. Lofprijswinnaar Piet Gerbrandy, UvA-docent Griekse en Latijnse talen en culturen en ook dichter, vroeg zich af of het mogelijk is in het Engels met dezelfde geestdrift les te geven als in het Nederlands. "Wij hebben het over de vraag of het mogelijk is om adequaat in het Engels onderwijs te geven. Ik denk dat wij dat kunnen en als we dat niet kunnen dan moeten we het leren, maar ik mis een heel belangrijk punt. Onderwijs is niet alleen adequaat overbrengen van informatie, maar is ook bezieling, enthousiasme en liefde. Ik moet de eerste Nederlandstalige docent nog tegenkomen die in staat is om niet in zijn moedertaal, maar in het Engels diezelfde bevlogenheid en hartstocht over te brengen als in zijn moedertaal.", aldus het verslag. Martin Paul, collegevoorzitter van de universiteit in Maastricht (een vrijwel geheel verengelst instituut) riep om 'zakelijkheid' (mannen als Paul zien de universiteit als een bedrijf). Hij vond dat in de discussie emoties niet de boventoon moeten voeren. Hij zei blij te zijn met het besluit van de KNAW te gaan kijken naar de feiten en naar wat de waarde is van meertaligheid. Over de waarde van het behoud van het Nederlands als volwassen cultuurtaal sprak Paul niet. Hij liep vast op het resultaat vooruit: "We hebben straks met het KNAW-rapport een handleiding waar wij gezamenlijk mee uit de voeten kunnen, zowel universiteiten als hogescholen."
Bron: ScienceGuide.nl

Taalunie presenteert Staat van het Nederlands
23 juni 2016 - Tijdens de komende tweede week van het Nederlands zal de Nederlandse Taalunie de Staat van het Nederlands presenteren. Het gaat dan om de taalkeuze in het Nederlandse taalgebied. Het Meertens-instituut en de Universiteit Gent zullen een bijdrage aan het project leveren en hebben het StaatNed-forum opgericht. Iedereen is van harte welkom aan dit forum deel te nemen teneinde de staat van het Nederlands in kaart te brengen.
Welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks of een andere taal? In huidige tijd zijn antwoorden op deze vragen niet zo vanzelfsprekend, denkt de Taalunie. Daarom heeft die organisatie het project Staat van het Nederlands ('StaatNed') in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat er gegevens worden verzameld over de taalkeuzes in het Nederlandse taalgebied. Op internet staat een enquête over dit onderwerp. De Taalunie wil de situatie rond taalkeuze elke twee jaar bijwerken.
Bron: Taalunie

Henk Hofland overleden
Henk Hofland tijdens Lofprijsuitreiking21 juni 2016 -Vandaag is journalist, opiniemaker en taalliefhebber Henk Hofland overleden. Hofland heeft zijn sporen verdiend in de journalistiek. In 1999 werd hij uitgeroepen tot journalist van de eeuw. In 2010 kreeg hij de PC Hooftprijs. Hofland kreeg de Lofprijs der Nederlandse taal 2012 voor de stukjes van zijn alter ego S.Montag over de teloorgang der Nederlandse taal. Bij het in ontvangst nemen van de prijs in stadskasteel Oudaen in Utrecht stelde Hofland dat Nederland rap op weg is een tweetalig land te worden. "Nederland is bezig, tweetalig te worden, met onze moedertaal en een ander soort taal die we vroeger steenkolenengels noemden. Een klunstaal die alleen hier begrepen wordt." Blijf ertegen vechten!" Hofland is 88 jaar geworden.

Nederlanders spreken goed Engels, zegt Cambridge
7 juni 2016 - Uit onderzoek van de universiteit van Cambridge (Eng) zijn gebleken dat Nederlanders het Engels vrij goed beheersen. De universiteit onderzocht hoe het met de Engelse taalvaardigheid staat in 72 landen waar het Engels niet de eerste taal is. Nederland behaalde een derde plaats, na Zweden en Estland.
Volgens de onderzoekers is dit vooral te danken aan het hoge niveau van de docenten die de taal onderwijzen. Daarnaast hebben de vele Engelstalige series en films (die doorgaans niet nagesynchroniseerd worden in Nederland) waarschijnlijk een positieve invloed. Onderzoek van Education First laat al jaren zien dat het Engels van Nederlanders goed is. Desalniettemin vindt Mark Rutte en zijn ploeg het noodzakelijk om het Nederlandse onderwijs te vertweetaligen, met enthousiaste medewerking van het parlement, overigens. Sander Dekker, verantwoordelijk voor onderwijs, heeft nooit duidelijk kunnen maken welk probleem hij met de vertweetaliging van het Nederlandse onderwijs wil oplossen.
Bron: Onze Taal

Onderzoekscommissie kritisch over Taalunie
31 mei 2016 - De Nederlandse Taalunie 'eet zichzelf op'. De organisatie heeft vorig jaar ondoordacht bezuinigd en heeft daar 'meer dan onhandig over' gecommuniceerd. Dat zijn wat stevige conclusies van onderzoekscommissie in een nog vertrouwelijk rapport, dat in handen is van NRC Handelsblad. De commissie, geleid door oud-CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek, is uiterst kritisch, niet alleen over de Taalunie en de beleidsvoering van algemeen secretaris Geert Joris, maar ook over de betrokken politici. Die zouden de organisatie te veel haar gang hebben laten gaan. De commissie zou graag zien dat de Taalunie terugkeert naar haar kerntaak: het onderhoud en de bevordering van het Nederlands. Ook zou de Taalunie meer geld moeten krijgen om die taak uit te voeren, maar het is onwaarschijnlijk dat de verantwoordelijke ministers van Vlaanderen en Nederland, die toch al niet overdreven veel belangstelling hebben voor het wel en wee van de Taalunie, daarmee zullen instemmen. De betrokken ministers zullen in juli reageren.
Bron: NRC Handelsblad

Spaanse academie bestrijdt verengelsing
26 mei 2016 - De Koninklijke academie voor het Spaans (RAE) gaat strijd aanbinden met het onnodige Engels dat Spanjaarden steeds vaker gebruiken. De academie heeft video's gemaakt die laten zien dat het heel dom kan zijn om Engels te gebruiken. In een nep-reclamefilmpje wordt een parfum 'Swine' aangeprezen. Eerst in het Spaans doorspekt met Engelse termen en vervolgens met het commentaar van RAE: Swine, klinkt heel goed, ruikt heel slecht. Een andere video maakt reclame voor een zonnebril sunset style with blind effect. Het Engelse 'blind' verwijst hier naar 'luik' of 'verduistering', maar door een zonnebril met 'blind-effect' zie je bar weinig, aldus RAE in de video. Gelukkig is daar RAE, zegt RAE zelf in de campagne-video. RAE is geen 'startup', maar een instituut dat al drie eeuwen zorgt voor een goed gebruik van het Spaans.
Bron: inspanje.nl

Filip DeVos neemt Lofprijs in ontvangst
17 mei 2016 - Uitreiking Lofprijs der Nederlandse taal 2015 aan Filip DeVosLofprijswinnaar Filip DeVos heeft nu ook de fysieke prijs die hoort bij de Lofprijs der Nederlandse taal 2015, die is vervaardigd door Nieuwe Gracht-producties uit Haarlem, in ontvangst genomen. Hij ontving het op de persoon afgestemde blijk uit handen van sN-voorzitter Jan Roukens. In zijn dank-/weerwoord meldde DeVos dat hij niet zo bang is voor Engelse insluipsels in het Nederlands, maar dat hij zich wel degelijk zorgen maakt over het domeinverlies van het Nederlands in onderwijs en bedrijfsleven. De overheid zou in die strijd tegen het domeinverlies een behulpzame deelgenoot dienen te zijn, maar die laat het op vele fronten afweten, zei DeVos, die tevens hoofdredacteur is van het blad Over taal. Voorzitter Jan Roukens hoopt dat DeVos nog lang een geduchte dwarsligger voor het Nederlands mag blijven. Een impressie van de uitreiking is inmiddels geplaatst. De plaatselijke tv-zender AVS heeft een verslag van de uitreiking gemaakt. Sofprijswinnaar Rik Torfs, rector van de KU Leuven, zei geen tijd te hebben de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden
22 april 2016 - Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Nederland geen 1,3 miljoen maar 2,5 miljoen laaggeletterden. Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun aantal kunstmatig laag.
Er gaapt een kloof tussen de omvang van het probleem en de door de overheid gekozen aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden, schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Aanpak van laaggeletterdheid dat afgelopen woensdagmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat schijnt in OESO-verband niet eens zo erg slecht te zijn (Nederland zit daar in de top drie met de minste laaggeletterden, wat op zich al schokkend is), maar voor een land dat zich graag ziet als hoogopgeleid is dat een grof schandaal. Laaggeletterd zijn mensen die het vmbo-niveau in taal en rekenen (eigenlijk laaggecijferdheid) niet halen.
Bron: de Volkskrant

Bussemaker: "Engels is geen doel op zich"
29 maart 2016 - Het is heel belangrijk dat Nederlands de hoofdtaal blijft in het hoger onderwijs, zegt onderwijsminister Bussemaker op Radio 1. Vervolgens ontkracht ze haar verhaal door te stellen dat de universiteiten en hogescholen zelf mogen weten of ze in het Engels lesgeven. Ze reageert hiermee op plannen van Avans in Den Bosch om het niveau van Engels op te krikken."Waar opleidingen in het Engels worden gegeven, moeten we vooral nagaan wat de argumenten daarvoor zijn", zegt de minister. "Het is geen doel op zich."
Avans wil het niveau van Engels van de studenten verhogen naar B2-niveau. Alle nieuwe eerstejaars van Avans moeten een taaltoets maken om hun niveau aan te tonen. Hebben ze niet het juiste niveau, dan volgt er bijscholing.
Wat Avans doet hoeft niet per se op alle hogescholen te gebeuren, vindt Bussemaker. Ze mogen het zelf weten. Dicht bij de Duitse grens zou een hogeschool misschien een andere keuze maken, meent ze. De minister wijst bovendien op de verschillen tussen opleidingen: een pabo is iets anders dan een hospitality-opleiding (wat dat ook moge wezen). Engels speelt dan een andere rol.
Bussemaker heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gevraagd om een verkenning te schrijven over de voor- en nadelen van al te vergaande verengelsing van het hoger onderwijs. In december sprak de Tweede Kamer samen met de minister over Engels in het hoger onderwijs. "Engels mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Colleges moeten wel gegeven worden in goed Engels", stelde ze toen. "Als de taal ten koste gaat van de nuance, van de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten." Avans schrijft in een persbericht dat de verhoging van het niveau niet betekent dat er ook in het Engels lesgegeven gaat worden.
Bron: Taalunieversum


Radbouduniversiteit maakt
haast met haar verengelsing
17 maart 2016 - Het bestuur van de Radbouduniversiteit in Nijmegen wil haast maken met de verengelsing. Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), stelde in november in debat met Lotte Jensen, universitair hoofddocent Historische Nederlandse Letterkunde, dat Nijmegen achterloopt ten opzichte van andere universiteiten en dat de RU eerder had moeten verengelsen. Hij noemt het een mooi streven om over vijf jaar de helft van de bacheloropleidingen aan de universiteit in het Engels te geven. Dit aantal is meer dan in het strategisch plan wordt uitgesproken. Vooralsnog blijft het merendeel van de opleidingen Nederlandstalig, maar wat Meijer betreft kan de ontwikkeling niet snel genoeg gaan. "Als we ons aanbod niet uitbreiden, dan gaan de beste studenten naar andere universiteiten". Meijer zei in dat debat ook dat opleidingen als Geneeskunde en Rechten niet als eerste en misschien wel helemaal niet in aanmerking komen voor een Engelstalige bachelor. We gaan bewust en gedoseerd het aantal Engelstalige bachelorsopleidingen verhogen, te beginnen met de opleidingen waar dit vakinhoudelijk gezien het beste en zonder kwaliteitsverlies is te realiseren. "Natuurwetenschappen is een faculteit waarbij het denkbaar is dat op den duur 100 procent Engels is." 24% van de cursussen op de RU wordt nu onderwezen in het Engels. In het strategisch plan van de RU staat dat in 2020 op ten minste de helft van de faculteiten minimaal twee Engelstalige bacheloropleidingen moet zijn.
Jensen denkt dat het een illusie is dat meer verengelsing ook meer beloftevolle studenten uit het buitenland trekt. Zij vreest dat de kwaliteit van onderwijs af zal nemen bij invoering van Engels, omdat docenten in het Nederlands veel soepeler en enthousiaster les kunnen geven en omdat docenten aan de RU vaak de Engelse taal niet genoeg beheersen om hun studenten goed te kunnen corrigeren. Daarom moet er voorzichtig en spaarzaam worden omgegaan met de invoering van Engels. De ambities van Meijer steunt zij dan ook niet.
Een ander punt van kritiek op de verengelsing op de RU is dat de Nederlandse taalvaardigheid van de studenten in gevaar komt. Jensen vindt dat een perfecte beheersing van de Nederlandse taal voor veel studenten voorop moet staan, omdat de universiteit de meeste studenten opleidt voor de Nederlandse arbeidsmarkt en niet voor internationaal toponderzoek. "Met ons onderwijs bedienen we een groot deel van de samenleving, want 90% van de studenten gaat niet het toponderzoek in", stelde ze in het debat met Meijer. Om deze reden vindt ze dat er spaarzaam moet worden omgegaan met het invoeren van Engels: "Een perfecte beheersing van de Nederlandse taal is een pré." De RU is echter van mening dat het Nederlands van studenten bij het invoeren van Engelstalige bachelors niet in gevaar komt.
Bron: ANS

"Meer Nederlands in Frans-Vlaanderen"
7 maart 2016 - De Federatie van Germaanse Talen in Frankrijk wil meer Nederlands in Frans-Vlaanderen. De nieuwe organisatie presenteerde zichzelf j.l. zaterdag in het Franse Duinkerken.
De federatie is opgericht naar voorbeeld van een soortgelijk comití in de Elzas dat er al sinds 1989 voor pleit om het Duits en de dialecten in de Elzas te beschermen en te bevorderen. Die Elzasser federatie slaagde er in dat het Duits toegang kreeg tot de leergangen (niet verplicht): van de kleuterschool tot het hoger onderwijs. Dezelfde initiatieven vonden ook al plaats in Bretagne en het Baskenland, maar Frans-Vlaanderen bleef het relatief stil. "In de eerste plaats willen we onze werking versterken. Met deze regio vormen we nu een boog van de Elzas tot in Duinkerken", aldus voorzitter Monique Matter. "We willen meer erkenning van het Nederlands en het Vlaams in de regio, een hogere visibiliteit, bijvoorbeeld in de media en in de cultuurwereld en uiteraard willen we meer Nederlandse opleidingen in het onderwijs; van in het kleuteronderwijs tot in het hoger onderwijs", aldus Matter.
In de Elzas krijgen 27 000 leerlingen in het basisonderwijs minstens enkele uren Duits. Ook in Frans-Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais, zijn er al initiatieven om lessen Nederlands te geven; van kleuter- en lagere scholen in Duinkerken en Saint-Omer tot hogere opleidingen in Rijsel. De federatie ziet mogelijkheden voor de culturele wereld en de toeristische sector in de buurt, maar vooral voor de economie. "In West-Vlaanderen kampen ze met een arbeidskrapte, terwijl in Noord-Frankrijk heel wat hoogopgeleiden hier geen werk vinden", zegt Henri Vaassen, leraar Nederlands in Duinkerken.
Bron: VTM

Sofprijs 2015 voor KUL-rector
de Lofprijs is voor Filip DeVos
30 januari 2016 - Rik Torfs is rector magnificus van de Katholieke Universiteit Leuven. Ook in Vlaanderen dringt het Engels aan de universiteiten op. Het Vlaamse parlement had geëist dat docenten en hoogleraren die in het Engels lesgeven een taaltest moeten doen. 10% zakte. Torfs sprak schande van de bedilzucht van de Vlaamse politici in plaats van dat hij zich druk maakte over de nogal blinde verengelsing van het Vlaamse universitaire onderwijs. Als tweede eindigde het Rijksmuseum in Amsterdam dat tegenwoordig veel (onnodig) Engels gebruikt in zijn communicatie met het publiek. Ook de Nederlandse ministers Asscher en Bussemaker en burgemeester Van der Laan stonden op de kandidatenlijst.
De Lofprijs der Nederlandse taal 2015 gaat ook naar een Vlaming: Filip DeVos. Hij is hoogleraar aan de universiteit Gent en hoofdredacteur van het tijdschrift Over Taal. Hij heeft een petitie ingediend om de aandacht van het Vlaams Parlement en de academische overheden te vestigen op de matige steun die wetenschapspopularisering krijgt. Hij citeert in zijn oproep, die ook in De Standaard is afgedrukt, oud-hoogleraar Cor van Bree die zich sterk maakt voor het Nederlands als wetenschapstaal. Als tweede eindigden de vier Neerlandici die opgeroepen hebben het vak Nederlands op de middelbare school een duchtige opfrisbeurt te geven. De prijzen zullen later dit jaar aan de winnaars worden uitgereikt.

Rutte zet Nederland(s) te kijk
25 januari 2016 _ De Nederlandse eerste minister Mark Rutte vond het nodig om het Europese parlement in het Engels toe te spreken. Hij deed dat in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016. Nederlands is een officële taal in de EU en het is een raadsel waarom Rutte geen Nederlands spreekt in het EP. Hij zet daarmee niet alleen zichzelf, maar ook Nederland en het Nederlands te kijk. Minister van buitenlandse zaken Koenders, die tijdens de toespraak naast hem zat, vond het kennelijk niet nodig Rutte te behoeden voor deze blamage.
Bron: geennieuws.com

Manifest bepleit grondige
'opschudding' vak Nederlands
21 januari 2016 - Leraren Nederlands en taalwetenschappers hebben een gezamenlijk manifest opgesteld waarin ze pleiten voor een grondige herziening, van het vak Nederlands op de middelbare school. Het manifest is een vervolg op het pleidooi van vier neerlandici in NRC Handelsblad tot een radicale herschikking van een dodelijk saai vak.
De opstellers van het manifest stellen dat het vak Nederlands op de middelbare school in de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd is. Leerlingen vinden het saai en niet uitdagend en het vak geeft geen inzicht in taal en literatuur. De universiteiten hebben Meesterschapsteams Nederlands ingesteld om het vak een nieuwe impuls te geven. Het vak staat volgens de deskundigen te ver af van de werkelijkheid en het is niet meer van deze tijd.
De schrijfvaardigheid van scholieren is vaak onder de maat. Universiteiten en hogescholen bieden nu bijspijkercursussen aan eerstejaarsstudenten aan. Nog erger is het gesteld op de vmbo's, waar 14 procent van de leerlingen 'functioneel analfabeet' zou zijn. Dat wil zeggen dat ze te taalzwak zijn om zich te kunnen redden in de maatschappij. De Meesterschapsteams hebben de mening gevraagd van honderden docenten, wetenschappers en experts over de verlangde nieuwe opzet van het vak Nederlands. Als hoofddoel kwam bovendrijven dat leerlingen kennis en inzicht krijgen in taal, communicatie, literatuur en cultuur. Het literatuuronderwijs zit nu in de verdrukking en leerlingen lezen te weinig, vinden de deskundigen. De opstellers verlangen van de politiek dat de exameneisen worden veranderd en dat er meer aandacht komt voor de schrijfvaardigheid en spelling.
Bron: NOS

Kamer lijkt gevoelig voor
argumenten tegen verengelsing
16 december 2015 - Het lijkt er op dat de Tweede Kamer gevoelig is voor de argumenten tegen de verengelsing van de Nederlandse universiteiten. In het Rondetafelgesprek van vorige week zouden, volgens een verslagje van Beter Onderwijs Nederland, een van de initiatiefnemers van het Taalcollectief, de tegenstanders van de verengelsing meer weerklank hebben gekregen dan de voorstanders als de VSNU, de samenwerkende universiteiten. De 'tegenpartij' was op het Rondetafelgesprek vertegenwoordigd door Lofprijswinnares Emilie van Opstall, BON-voorzitter Ad Verbrugge en prof.dr.Gabriël van den Brink van het Taalcollectief. Ze werden in hun verzet tegen de verengelsing van de universiteiten gesteund door Stefan Wirken van de Landelijke Studentenvakbond, die aanvoerde dat uit eigen onderzoek onder studenten was gebleken dat het Engels van de meeste docenten belabberd is. BON stelt dat gezien de belangstelling van de Kamerleden over dit onderwerp het laatste woord nog niet gesproken is. Verbrugge roept eenieder op die achter het streven verwoord in het Taalmanifest staat en dat nog niet gedaan dat stuk alsnog te ondertekenen.
Bron: BON

Rondetafelgesprek Kamer
over Engels in het hoger onderwijs
9 december 2015 - De Tweede Kamer houdt op 10 december een wat genoemd wordt Rondetafelgesprek over nut en noodzaak van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Voor die bijeenkomst zijn onder meer Lofprijswinnares Emilie van Opstall uitgenodigd en Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (BON). Er zal onder anderen aandacht worden besteed aan de gevolgen van Engels in het hoger onderwijs en aan de naleving van regelgeving inzake het gebruik van de Nederlandse taal (artikel 7.2 WHW), de zogeheten taalclausule. Het Taalmanifest zal nadrukkelijk aan de orde komen. Ook de universiteiten komen aan het woord.

Taalacademie vraagt charter voor
Nederlands in het hoger onderwijs
8 december 2015 - Op donderdag 10 december 2015 vindt er in het Academiegebouw in de Koningsstraat 18 te Gent een colloquium plaats over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. De bijeenkomst is georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL). Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische, en culturele sectoren. In 2010 vroeg KANTL ook al om een charter voor het Nederlands op de Vlaamse universiteiten, maar die is er niet gekomen.
Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering. Casper Thomas (De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa. Na de middag brengen Gita Deneckere (UGent), Christoffel Waelkens (KU Leuven), Erik Vlaminck (auteur) en Lieve De Wachter (KU Leuven) getuigenissen vanuit hun professionele praktijk. Het colloquium wordt afgesloten met een forumdiscussie. Forumleden zijn: Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder VOKA), Johan Meeusen (vicerector UAntwerpen), Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL), Jonathan Hooft en G. Lambert (Vereniging voor Vlaamse Studenten), Steven Vanhooren (senioradviseur onderwijs Nederlandse Taalunie), Anton Froeyman (Actiegroep Hoger Onderwijs) en Frank van Splunder, auteur van Taalstrijd. Over relaties tussen talen in de wereld, Europa, Nederland en Vlaanderen. Luc Devoldere zit voor.
Bron: KANTL

Stichting Geert Grote-pen houdt
er mee op vanwege 'taalverbod'
8 december 2015 - De stichting Geert Grote-pen houdt het voor gezien. De pen werd de afgelopen vijf jaar jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste Nederlandstalige scriptie in de wijsbegeerte. Het stichtingsbestuur vreest dat er de komende vijf jaar geen redelijk evenwichtige aanvoer van filosofische scripties van de Nederlandstalige universiteiten meer zal komen. Volgens de stichting lijkt het Nederlands in scripties in de wijsbegeerte op de Nederlandse universiteiten welhaast verboden. "Er is uiteindelijk door ons besloten de Geert Grote Pen geen vervolg te geven, met name omdat inschatting van het - toekomstig - taalkundig beleid van zeer vele universiteiten geen rooskleurig beeld liet zien: een masterscriptie in het Nederlands lijkt verboden of minimaal in taboesferen beland. En dat terwijl naar onze smaak - en die van een niet onaanzienlijke groep 'verontrusten' uit het veld impuls kan gebruiken."
Na de jubileumuitreiking door Deventer burgemeester Andries Heidema van de Geert Grote Pen 2015 in een volledig gevuld, splinternieuw en prachtig Deventer Geert Groote Huis wilde de stichting een antwoord zoeken op twee vragen:
- Kunnen we de komende vijf jaar uitgaan van een redelijk evenwichtige scriptie-aanvoer van de Nederlandstalige universiteiten?
- Hebben we de komende vijf jaar zicht op voldoende structurele donateurs om de complete organisatie van de GGP te kunnen financieren?
"De soms wisselende antwoorden op bovenstaande vragen die met elkaar in verband leken te staan, hebben het ons wekenlang moeilijk gemaakt. We kwamen in botsing met onze onvoorwaardelijke liefde voor de taal en de filosofie, maar ook met herinneringen aan zonnige junimiddagen met mooie winnaars. Er was in vijf jaar in stad van geest Deventer een evenement neergezet waar we met recht trots op mochten zijn. Toch is uiteindelijk door ons besloten de Geert Grote Pen geen vervolg te geven", schrijft de stichting in een persbericht. De bundels van de prijswinnaars van de Pen zijn overigens nog steeds te koop.
Bron: stichting Geert Grote Pen

Neerlandici laken bezuinigingen
bij Taalunie en in het onderwijs
7 december 2015 De studie en het onderwijs van het Nederlands komen in het gedrang als de overheid haar bezuinigingsplannen niet bijstelt. Dat schrijven meer dan honderd taalspecialisten, verenigd in het Podium voor de Neerlandistiek, aan de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, die vandaag in Brussel bijeenkomt.
Volgens het Podium voor de Neerlandistiek tasten de maatregelen zowel het aanbod als de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan en de internationale positie van het Nederlands wordt erdoor ondergraven. Bovendien treffen de bezuinigingen de essentiële rol van het wetenschappelijk onderzoek, met name de lexicografie, het samenstellen van woordenboeken. In de vergadering van de Interparlementaire Commissie zal het Podium een toelichting geven, bijgestaan door Dichter der Nederlanden Joke van Leeuwen, die een gelegenheidssonnet zal voordragen.
Bron: Onze Taal

Bussemaker: geen bezwaar tegen
steeds meer Engels op universiteiten
27 november 2015- Jet Bussemaker, Neerlands minister van cultuur en onderwijs, heeft er geen bezwaar tegen dat er steeds meer onderwijs in het Engels gegeven wordt. Dat zegt ze in een vraaggesprek met Kennislink. "We moeten er alleen voor waken dat er alleen nog in het Engels lesgegeven wordt." Ze heeft het, zo valt af te leiden uit de context, dan over het universitaire onderwijs. Bussemaker vindt overigens dat de hoeveelheid Engels aan de Nederlandse universiteiten nogal meevalt. "Eigenlijk zie je het bijna alleen maar bij het masteronderwijs; er zijn maar weinig Engelstalige bacheloropleidingen. Ik vind het niet erg als een deel van de onderwijsinstellingen dat doet, zolang ze maar niet allemaal hetzelfde doen. Het is mooi als ze zich daar meer mee profileren."
Helemaal onbekommerd is mevrouw Bussemaker die politicologie heeft gestudeerd, niet: "Je moet wel oppassen: bij wetenschappelijke opleidingen telt de nuance. Toen ik zelf aan de universiteit werkte, schreef ik ook veel in het Engels. Uiteindelijk had ik mijn vakidioom onder de knie en kon ik me daar genuanceerd in uitdrukken, maar zoiets duurt best wel lang. Je woordenschat in een andere taal is altijd veel en veel kleiner, dan luistert dat wel nauw, zeker bij bepaalde sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Het zou echt raar zijn als daar alles in het Engels zou zijn." Ze denkt dat de Engelstalige opleidingen de communicatie over wetenschap in het Nederlands niet in de weg staan. Het is onduidelijk waarop de bewindsvrouw haar uitspraak baseert. Taal blijkt voor de minister belangrijk. Taal geeft expressie aan mijn leven, luidt de kop boven het vraaggesprek met Bussemaker.
Bron: Kennislink

Studenten dwingen universiteit
Stellenbosch tot Engelse colleges
14 november 2015 - Studentenprotesten tegen AfrikaansStudenten hebben de universiteit van Stellenbosch (ZA) gedwongen Engelstalige colleges te geven. Het bestuur van de universiteit, waar de officiële taal Afrikaans is, zag zich gedwongen tot die stap na lange protesten van met name zwarte studenten. Zij betoogden dat het Afrikaans als lestaal de mogelijkheden van de zwarte studenten ernstig te kort zouden doen.
Bron: the Guardian

Koning houdt tafelrede in China in het Engels
Tafelrede Willem-Alexander in China 201527 oktober 2015 - Koning Willem-Alexander hield zijn tafelrede tijdens het staatsbanket in China gister in het Engels. Te doen gebruikelijk is dat bij staatsbezoeken het staatshoofd zijn/haar eigen taal bezigt, terwijl het gesprokene simultaan vertaald wordt. China beschikt over uitstekende tolken Nederlands, zoals minister Jet Bussemaker het vorig jaar in China heeft kunnen constateren.
Bron: NOS-journaal(zie ook Reactor)

Op-en-Top Nederlands aangeboden
aan Geert Joris (Taalunie)
13 oktober 2015 -Overhandiging Op-en-Top Nederlands Hedenmiddag heeft Geert Joris, algemeen secretaris van de Taalunie, uit handen van mede-auteur Dick van Zijderveld het boekje 'Op-en-Top Nederlands' ontvangen. 'Op-en-Top Nederlands' is de opvolger van het in 2009 uitgegeven 'Funshoppen in het Nederlands. Woordenlijst onnodig Engels'. De redactie van het boek bestaat, naast Van Zijderveld, uit Frens Bakker en Paul Uljé. Er is ook een toep gemaakt waar de 'taalbehoeftige' waarmee hij/zij Nederlandse tegenhangers voor onnodig Engels kan vinden en ook voorstellen kan doen: vindpunt.nl. Meer informatie is te vinden op op-en-top-nederlands.nl.
Het fotoverslag van de aanbieding.

Nederlands onderwijs in buitenland in gevaar
12 oktober 2015 - Het Nederlands onderwijs in het buitenland dreigt te verdwijnen als de Nederlandse overheid na 2016 definitief de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, blijkt uit onderzoek van ITS van de Radboud-universiteit. Ook de Nederlandse onderwijsinspectie vreest daarvoor. Nu al betalen ouders en/of bedrijven in het buitenland aanzienlijke bijdragen voor enkele uren Nederlands onderwijs per week, terwijl in tal van landen de overheid geheel die kosten voor haar rekening neemt.
In 2015 volgen 15 000 kinderen Nederlands (taal)onderwijs op meer dan 200 scholen wereldwijd. De meeste kinderen volgen een aantal uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur. De toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland is echter onzeker. Vanaf 2017 ontvangen scholen geen subsidie meer. Uit recent onderzoek blijkt dat dit forse gevolgen heeft voor de kwaliteit en beschikbaarheid. Sinds 1983 ontvangen Nederlandse scholen in het buitenland een financiële bijdrage van het Ministerie van OCW. Na een forse bezuiniging in 2013 is deze bijdrage gehalveerd en omgezet in een tijdelijke subsidie tot en met 2016. Scholen ontvangen momenteel 250 euro per leerling per jaar. Scholen hebben na de bezuiniging van 2013 voor het gekorte deel van de subsidie alternatieve inkomstenbronnen gevonden. Het lesgeld is verhoogd, waar mogelijk zijn bedrijven gevraagd (nog meer) te sponsoren en kosten zijn bespaard door o.a. andere locaties te zoeken en extra's uit het programma te halen. De kwaliteit van het onderwijs is vooralsnog op peil gebleven. De Onderwijsinspectie verwacht echter dat een verdere vermindering of stop van de subsidie na 2016 alsnog invloed heeft op de onderwijskwaliteit en op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland.
Bron: BON

Advies Onderwijs 2032
bekritiseerd door BON
5 oktober 2015 - Op het advies dat het Platform Onderwijs 2032 gisteren presenteerde aan het kabinet kreeg kritiek van Ad Verbrugge van de Beter Onderwijs Nederland. (BON). Het platform adviseerde onder meer om al in groep 1 te beginnen met Engelse les. Verbrugge liet aan Nieuwsuur weten dat hij het een ridicuul idee vindt. Veel leerlingen in Nederland hebben immers al moeite om goed Nederlands te leren. Daarnaast beheersen veel docenten de Engelse taal niet goed genoeg. Het onderwijsplatform verzamelt de komende maanden reacties van betrokkenen, zoals leraren, leerlingen, ouders en schoolleiders en komt in december met een definitief advies.
Bron: Onze Taal

Eerste Kamer sanctioneert
tweetalig basisonderwijs
1 oktober 2015 - Basisscholen in Nederland mogen een deel van hun lessen aanbieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. De Eerste Kamer stemde op 29 september 2015 in met het wetsvoorstel over de voertaal in het primair onderwijs. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Het is nog niet vastgesteld wanneer de wet in werking treedt.
Momenteel loopt op een aantal scholen een proef om te bekijken welk effect een vreemde taal als voertaal heeft op het leren van zowel deze taal als de andere onderwijsdomeinen, in het bijzonder de Nederlandse taal. De PO-raad, waar dit bericht vandaan komt, verheugt zich op de goedkeuring. De raad, die wordt voorgezeten door oud-Kamerlid en tv-maker Paul Rosenmöller, noemt geen reden voor de vreugde. De stichting Nederlands voelt de goedkeuring als een nederlaag voor het Nederlands, dat de laatste jaren steeds verder wordt teruggedrongen in het onderwijs.
Bron: PO-raad

Amsterdam steekt € 2 mln
in verengelsing basisonderwijs
29 september 2015 - De gemeente Amsterdam trekt € 2 miljoen uit voor het verengelsen van het basisonderwijs en de kinderopvang, zo meldt het Amsterdamse dagblad Het Parool.. Het geld is bedoeld om scholen te stimuleren die interesse hebben of al met tweetalig onderwijs bezig zijn. De uiteindelijke ambitie is dat zestig scholen internationalisering een structurele plek geven in hun onderwijs, zo schrijft wethouder Simone Kukenheim van de neoliberale partij D66. Op de plaatselijke Dr. J.Th. de Visserschool in Amsterdam-West werd vorig jaar als eerste Amsterdamse basisschool officieel met tweetalig onderwijs begonnen in het kader van een landelijke proef. Eenderde van de lessen op die school is in het Engels. Er zijn al diverse scholen in de Neerlands hoofdstad waar tweetalig basisonderwijs al eerder dan in groep zeven wordt gegeven. De gemeente hoopt dat er zelfs op nog jongere leeftijd met tweetaligheid kan worden begonnen. Daarom wordt, in afwachting van landelijke wetgeving, dit najaar al in de stad begonnen met een proef bij een aantal kinderdagverblijven.
D66 dringt al jaren aan op een vergaande verengelsing van het Nederlands (basis)onderwijs. Jan Paternotte van die partij kreeg voor zijn jarenlange ijveren op dit vlak samen met VVD-er Werner Toonk daarvoor het vorig jaar de Sofprijs der Nederlandse taal.
Bron: Het Parool

EU-hof veroordeelt taalbeleid EU
27 september 2015 - Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het Europees bureau voor personeelsselectie discrimineert als het sollicitanten vraagt in het Engels, Frans of Duits te reageren. Wie in een andere taal solliciteert, mag niet op grond daarvan worden afgewezen. De zaak is aangekaart door Italië en Spanje, en de uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige én voorbije selectieprocedures.
Bron: Onze Taal

Geen Engels op helft basisscholen
25 september 2015 - De helft van de Nederlandse basisscholen geeft geen les in Engels of een andere vreemde taal, zo meldt het gratis dagblad Metro. Volgens het blad betekent dat Nederland daarmee flink achterloopt bij de rest van Europa. Van de 17,7 miljoen leerlingen die in de Europese Unie basisonderwijs volgen, krijgt bijna 82% les in een of meer vreemde talen. In landen als Oostenrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en Polen leren vrijwel alle kinderen een vreemde taal op de basisschool. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk is meldt het bericht niet. Hoogstwaarschijnlijk is de zaak daar bijzonder ernstig. Er zijn ook landen die het nog 'slechter' doen dan Nederland, zo betitelt Metro dat: in Portugal, België en Slovenië wordt nog minder les in vreemde talen gegeven dan in Nederland. In een reactie laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Onderwijs weten dat scholen alle ruimte hebben om meer aandacht aan vreemde talen te besteden. Staatssecretaris Sander Dekker gaat basisscholen daarnaast de keuze geven om tot 15% van de tijd Engels, Frans of Duits te gebruiken als 'lestaal'. Ze mogen dan een ander vak in die taal geven.
Bron: Metro

Zeszevende van Nederlanders
spreekt minstens een andere taal
24 september 2015 - Bijna 14% van de Nederlanders spreekt alleen maar Nederlands. In Turkije spreekt ruim 80% alleen maar Turks en in Hongarije bijna tweederde alleen maar Hongaars. Het Verenigd Koninkrijk stond niet in het staatje van Eurostat, maar het is zeer waarschijnlijk dat de Britten en Noord-Ieren de Turken wat taalarmoede betreft zullen verslaan. In Luxemburg woont, in verhouding, het grootste aantal meertaligen van Europa. Bijna driekwart van de inwoners spreekt drie of meer talen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het land drie officiële voertalen kent. Naast Luxemburgs zijn dat Frans en Duits. Bijna een kwart van de Nederlanders spreekt overigens drie of meer talen over de grens. Op de Europese ranglijst staat Nederland daarmee op de negende plaats. In het overzicht van Eurostat ontbreken gegevens over Roemenië, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk. Waarom is onduidelijk.
Bron: RTL Nieuws

Publieke omroep draait weinig
Nederlandstalige muziek
14 september 2015 -Volgens een onderzoek van TNS Nipo draait de Nederlandse publieke omroep nauwelijks Nederlandstalige muziek. "Bij de landelijke zenders NPO Radio 1, 2 en 3FM is slechts 4,6 procent van de honderd meest gedraaide nummers Nederlandstalig", zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, die TNS Nipo onderzoek liet doen. "De beperkte aandacht voor Hollandse hits staat in geen verhouding tot verkoopcijfers en bezoekersaantallen. Kijk naar de populariteit van de Toppers, Guus Meeuwis en Nielson of festivals als Dutch Valley en het Mega Piraten Festijn. Ik heb het gevoel dat de persoonlijke smaak van muzieksamenstellers van de zenders allesbepalend is." Volgens de Buma-directeur zwijgen platenmaatschappijen en artiesten uit angst voor represailles. Ze vrezen dat ze straks helemaal niet meer te horen zijn. "Bij de regionale omroepen, waar ik juist heel veel muziek uit mijn omgeving verwacht, is het iets beter met 13,5 procent, maar de lokale stations scoren met 4 procent zelfs slechter dan de landelijke zenders. Dit zijn dramatische cijfers." Toch ziet Helmink niets in een quotum, zoals in Frankrijk, waar de publieken 40 procent Franstalige muziek moeten draaien.
Ook binnen de NPO is er kritiek. AvroTros-dj Daniël Dekker pleit al langer voor meer Nederlandstalige muziek op de FM-zenders. "De publieke omroep werkt met vaste speellijsten. Jan Smit stond nog nooit op zo'n lijst", zegt Dekker. "Hetzelfde geldt voor de Toppers. Marco Borsato verkoopt zeven keer de Ziggo Dome uit, maar ook hij komt slechts sporadisch voorbij." De NPO veegt alle kritiek van tafel. Eerder hadden Kamerleden al eens een motie aangenomen waarin de publieke omroep werd gevraagd meer Nederlandstalige muziek te draaien.
Bron: de Telegraaf

Op-en-Top Nederlands aangeboden
aan Geert Joris van Taalunie
4 september 2015 - Boekomslag Op-en-Top Nederlands Op 13 oktober a.s. wordt in Nieuwspoort in Den Haag het eerste exemplaar van het boek Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels aangeboden aan de algemeen secretaris Geert Joris van de Nederlandse Taalunie. Het boekje is de opvolger van het bekende en befaamde Funshoppen in het Nederlands, woordenlijst onnodig Engels. Op-en-Top Nederlands zal ook digitaal beschikbaar zijn via een toep, die zal worden gedemonstreerd en die door de aanwezigen kan worden toegepast. De aanbieding van deze uitgave, die plaatsvindt in het kader van de Week van het Nederlands, wordt voorafgegaan door een korte inleiding over het doel van de publicatie en de werkwijze van de redactie. Na de daaropvolgende officiële aanbieding aan de algemeen secretaris, kunnen de aanwezigen genieten van Hollandse bitterballen en Vlaamse bieren en waters. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via een webformulier.

Op 1000 basisscholen krijgen
kleuters al Engelse les
24 augustus 2015 - Het aantal basisscholen waar al in groep 1 Engelse les wordt gegeven is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Al meer dan duizend basisscholen bieden Engelse les aan kleuters aan, zo meldt BNR-nieuwsradio.
Volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, is dat een mooie ontwikkeling: " Als het maar spelenderwijs gebeurt." Guus Staats van EP Nuffic, het centrum dat streeft naar de verengelsing van het Nederlandse onderwijs, vertelt dat het meestal gaat om een uurtje per week. "Dan wordt een reguliere les, bijvoorbeeld gym, in het Engels gegeven." Er is een proef aan de gang om een veel groter deel van het basisonderwijs te verengelsen (30 tot 50%). De man van Nuffic vindt dat er veel voordelen zitten aan tweetalig onderwijs. Volgens Staats zouden ze een een beter gevoel voor het Nederlands krijgen door tweetalig onderwijs.
Rosenmöller is positief over de ontwikkeling. "Ook in het voortgezet onderwijs is een groei te zien van scholen die tweetalig lesgeven. Leerlingen vinden dat fantastisch, op alle niveaus, het is niet alleen iets voor HAVO- en VWO-leerlingen. Er speelt nu de vraag of Engels niet gewoon in het basisonderwijs moet zitten." Over wat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs betekent voor het Nederlands laat Rosenmüller zich niet uit.
Bron: Onze Taal

SP kritisch over verengelsing
van het hoger onderwijs
15 juli 2015 - Tussen 2009 en 2013 is het Engelstalige onderwijsaanbod op de Nederlandse universiteiten gestegen van 64 naar 80%. Op hogescholen wordt circa 15% in het Engels aangeboden. De Socialistische Partij vindt dat geen goede ontwikkeling. Leidt de verengelsing van het hoger onderwijs leidt niet tot een 'gesegregeerde intellectuele elite die letterlijk en figuurlijk niet meer een zelfde taal spreekt als de rest van Nederland', zo vraagt die partij aan de minister van onderwijs. Minister Jet Bussemaker ziet dat niet gebeuren. Ze vindt het belangrijk dat door het Engelse lesaanbod meer buitenlandse studenten in Nederland gaan studeren. Toch heeft ze ook zorgen over de positie van het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal. Bussemaker wil stimuleren dat binnen de onderwijswereld meer nagedacht wordt over het gebruik van Engels. Ook juicht ze het toe dat buitenlandse studenten die lang hier zijn, de Nederlandse taal gaan leren, aldus meldt de Telegraaf.

Raad Nederlandse Taal en
Letteren onderschrijft manifest
3 juli 2015 - De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie onderschrijft van harte het Taalmanifest en de bijbehorende 10 actiepunten van het TaalCollectief. De Raad is ervan overtuigd dat studenten de kans moeten krijgen om hun beheersing van het Nederlands binnen het hoger onderwijs verder te ontwikkelen. Het hoger onderwijs vraagt om andere en meer academische talige vaardigheden dan de lagere onderwijsniveaus. Verbreding en versterking van de Nederlandse taalbeheersing kunnen studie-uitval helpen voorkomen. Bovendien groeit dan de kans op een degelijke en succesvolle verwerving van andere talen, zoals het Engels. Een ander argument betreft de professionele context waarin studenten later zullen functioneren: hoewel meertaligheid absoluut een troef is, komen vele afgestudeerden in Vlaanderen en Nederland in een overwegend Nederlandstalige werkomgeving terecht die hoge eisen stelt aan de taalvaardigheid van de werknemers. Kortom, verwaarlozing van het Nederlands werkt contraproductief.
In maart bracht de Raad een rapport uit dat is overhandigd aan het Comité van Ministers overhandigd over taalvaardigheid. De Raad gaat na de zomer aan de slag met een rapport over het belang van het Nederlands als wetenschapstaal.
Bron: TaalUnie

Taaltelefoon dreigt te verdwijnen
1 juli 2015 - Het lijkt er op dat de Taaltelefoon in Vlaanderen zijn langste tijd heeft gehad. De Vlaamse regering wil die taaldienst beëindigen, maar er zou nog geen beslissing zijn genomen.
De Taaltelefoon is sinds eind oktober 1999 operationeel en beoogt taaladvies te verstrekken aan de burgers. In ruim 15 jaar beantwoordde de Taaltelefoon zowat 150 000 taalvragen. Afgelopen weekeinde uitte Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) zijn vrees dat de Taaltelefoon opgedoekt wordt. "De medewerkers van de Taaltelefoon hebben te horen gekregen dat hun dienst op het hakblok ligt. Volgens het decreet is het weliswaar mogelijk die dienst te privatiseren, maar ik zie geen enkele private partner met die expertise. Dit lijkt opnieuw op een blinde besparing, zonder te weten of er een even kwaliteitsvol alternatief is", zei hij in De Zondag.
Gevraagd naar een reactie zegt het kabinet-Bourgeois dat er enkel een voorstel is in het kader van het kerntakenplan. "Aan elk beleidsdomein is gevraagd om de kerntaken in kaart te brengen en ook op te lijsten wat eventueel zou afgebouwd of geoptimaliseerd kunnen worden." De Dienst Kanselarij en Bestuur stelt de afbouw van het extern taaladvies via de taaltelefoon voor. De Vlaamse regering moet zich hierover nog buigen, luidt het.
Bron: de Standaard

Manifest pleit voor (her)invoering
Nederlands aan de universiteiten
29 juni 2015 - Zaterdag 27 juni verscheen er in NRC Handelsblad een manifest, onder meer ondertekend door de vier Lofprijswinnaars, waarin wordt gepleit voor de herinvoering van het Nederlands als voertaal op de Nederlandse universiteiten. Er dient eindelijk eens een fundamenteel debat te worden gevoerd over handhaving van de taalclausule in de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs, die Nederlands als voertaal op de universiteiten aanmerkt. Daarmee wordt door universiteiten en de overheid al vele jaren de hand gelicht. De ondertekenaars vinden dat de Nederlandse universiteiten een zorgplicht hebben voor de landstaal. Ook dient Nederlandstalig onderzoek ten volle mee te tellen voor de beoordeling van iemands wetenschappelijke werk. Je kunt het manifest steunen via de stichting Beter Onderwijs

Geert Grote Pen 2015 voor Tomas Serrien
23 juni 2015 - De jonge Vlaamse musicus en filosoof Tomas Serrien (Universiteit van Gent) ontving deze week in het Deventer Geert Groote Huis de Geert Grote Pen uit handen van burgemeester Andries Heidema. Serriens eindscriptie "Een fenomenologie van de muzikale ervaring. De aard en waarde van de muzische belevingsexistentie" werd door de jury als winnaar uitgekozen uit vijf nominaties, vanwege de intrigerende, originele aanpak en de toegankelijkheid van de tekst.
De stichting Geert Grote Pen breekt een lans voor het gebruik van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap, dit alles in de geest van de vernieuwende Deventer wetenschapper Geert Grote. De stichting loofde dit jaar voor de vijfde maal de Geert Grote Pen uit voor de beste eindscriptie filosofie geschreven in het Nederlands. De werken van winnaar en genomineerden verschijnen integraal in de bundel Geert Grote Pen. Opmerkelijk is dat alle genomineerde eindscripties dit jaar uit Vlaanderen kwamen. De jury van de GGP 2015 bestond uit prof.dr.Wouter Goris, VU Amsterdam; prof. dr.Raymond Corbey, universiteit van Tilburg/RU Leiden en prof.dr. Bart Raymaekers, KU Leuven.
Bron: stichting Geert Grote Pen

Bussemaker schoffeerde haar tolk in China
19 juni 2015 - Het vorig jaar was onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) op reis in China en in Sjanghai krijgt ze een goed Nederlands sprekende Chinese als tolk. Zij toont niet de erkentelijkheid voor die hoffelijke geste of haar bewondering voor het goede Nederlands van de vrouwelijke tolk, maar uit haar verbazing over de belangstelling voor zo'n 'kleine taal' als het Nederlands. Ze zegt haar dat Engels toch veel nuttiger is dan dat 'kleine' Nederlands. De perfect Nederlands sprekende Chinese durfde toen niets meer te zeggen over de rijke cultuur van de Lage Landen.

Voorlopig vergelijk IVN en Taalunie
18 juni 2015 - De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en de Taalunie hebben een voorlopig vergelijk op hoofdlijnen bereikt over hoe zij de neerlandistiek in het buitenland kunnen blijven stimuleren. De afgelopen weken was hierover veel onrust ontstaan nadat de Taalunie een aantal ingrijpende bezuinigingen had aangekondigd.
Zo zullen de zomercursussen in Nederland en Vlaanderen voor buitenlandse studenten Nederlands blijven bestaan, zij het in aangepaste, goedkopere vorm. De toeslagen voor moedertaaldocenten Nederlands in Midden- en Oost-Europa blijven gehandhaafd, in eerste instantie voor driekwart van het huidige bedrag. De criteria voor deze regeling worden wel verduidelijkt en de toeslagen worden afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er wordt een Adviesgroep Financiële Openheid ingesteld die de IVN en de Taalunie in het najaar zal adviseren over een inzichtelijke financiële verslaglegging van het buitenlandbeleid van de Taalunie.
Met de Nederlandse en Vlaamse overheid is overeengekomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de meerwaarde van het culturele kapitaal van de Lage Landen. Het onderzoek moet overheden helpen (nieuw) beleid te formuleren voor de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. De overeenstemming wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast blijft de Taalunie het Nederlands in het buitenland ondersteunen, onder meer met een basisfinanciering en zomercursussen ter plaatse. Verder krijgt het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Jakarta een doorstart als zelfstandige stichting. Het Ministerie van OCW, het ETC, de Taalunie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben hiervoor een plan opgesteld met steun van de Nederlandse ambassade in Jakarta. De IVN, de Taalunie en de betrokken Nederlandse en Vlaamse ministeries hebben uitgesproken zich te blijven inzetten voor een constructieve samenwerking op het gebied van de internationale neerlandistiek. Zij vertrouwen erop dat de nu bereikte overeenstemming een goede basis is om gezamenlijk de sterke positie van het Nederlands in het buitenland vast te houden en te verstevigen, aldus een persbericht van de Taalunie.
Bron: Taalunie

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden
2 juni 2015 - Terwijl het kabinet Rutte het nodig vindt het Nederlandse onderwijs te verengelsen, heeft ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland grote moeite met lezen en schrijven. Het aantal laaggeletterden blijft stijgen, meldt RTL-nieuws. Het kabinet maakt zich zorgen en trekt aan de bel, schrijft RTL. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer hoe de problemen van laaggeletterdheid kunnen worden aangepakt. Onlangs stemde diezelfde Tweede Kamer nog geestdriftig in met het kabinetsvoorstel de basisscholen in Nederland te vertweetaligen. De toename zou deels veroorzaakt worden door de vergrijzing. Een andere oorzaak zou zijn dat een grote groep leerlingen op school nog altijd slecht scoort op taalgebied. Dan gaat het vooral om leerlingen met een allochtone achtergrond. Naast de 1,3 miljoen laaggeletterden zijn er ook nog eens 250 000 analfabeten. Volgens oud-onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA), voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, is een van de oplossingen het verbeteren van het taalonderwijs gedurende de hele schoolopleiding. "Zolang kinderen de samenleving ingaan met een taalachterstand, blijft de aanpak van laaggeletterdheid dweilen met de kraan open", stelt Van Bijsterveldt.
Bron: RTL-nieuws

Asscher: tot 50% vreemde taal
bij buitenschoolse opvang
19 mei 2015 - Lodewijk Asscher (PvdA), minister van sociale zaken, wil dat er bij buitenschoolse opvang tot de helft van de tijd Engels, Frans of Duits gesproken zal kunnen worden. Daartoe zal de wet Kinderopvang worden gewijzigd. Volgens Asscher sluit die maatregel aan bij de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (VVD) om het basisonderwijs te vertweetaligen. Het ziet er naar uit dat het huidige kabinet alles op alles zet om de positie van het Nederlands in Nederland nog verder te marginaliseren, met name in het onderwijs. In zijn tijd in de gemeentepolitiek in Amsterdam had Asscher zich al een ferm voorstander getoond van een grotere rol voor het Engels in de Nederlandse hoofdstad (zie ook Tweetaligheid).
Bron: Onze Taal

Lofprijswinnaars blij maar bezorgd
14 mei 2015 -

Jan Paternotte en Werner Toonk bij de uitreiking van de SofprijsDe Sofprijswinnaars

De Lofprijswinnaars waren in Akhnaton in Amsterdam blij met de prijs, die ze overhandigd kregen door de makers Michaela Bijlsma en Eric Coolen. Ze toonden zich, op de door spreekstalmeester Marc van Oostendorp voorbeeldig geleide bijeenkomst, ook bezorgd over de toekomst van het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten. Ze herhaalden hun sterke punten voor handhaving van het Nederlands, die ze neergelegd hebben in het vorig jaar verschenen manifest. De petitie ter ondersteuning van hun streven is inmiddels ruim 1400 keer ondertekend, maar meer handtekeningen zijn welkom. Piet Gerbrandy, een van de vier winnaars, betoogde dat het perfect beheersen van de moedertaal al problematisch genoeg is, gelezen een recente brief van neerlandici als protest tegen de in hun ogen verkeerde bezuinigingen bij de Taalunie. Ook het weerwoord van de Taalunie vond hij geen voorbeeld van perfecte taalbeheersing. Lofprijswinnares Lucinda Dirven richtte zich in haar vurige betoog tot beide politici, maar de vraag is of beide politici daar iets van hebben meegekregen gegeven hun drukke elektronische bezigheden.
Sofprijswinnaar Jan Paternotte ging in zijn weerwoord op de vrolijke toer. Hij gebruikte zijn Franse komaf om een met gallicismes en Franse leenwoorden doorspekte redevoering te houden, waardoor de portee van zijn verhaal enigszins verloren ging. Zijn medeprijswinnaar Werner Toonk stelde dat hij bij een internationaal bedrijf werkt waar Engels de voertaal is en als daar Chinees gesproken moet worden zijn er mensen die dat doen. Daarmee beklemtoonde hij het belang van goede kennis van talen. Hij betoogde dat taal geen doel op zich, waarmee hij kennelijk wilde aangeven dat streven naar het behoud van het Nederlands als (enige) voertaal op de basisschool een onzinnig streven is. In zijn slotwoord zei sN-voorzitter Jan Roukens dat talenkennis belangrijk is, maar dat het aanleren en het koesteren van de moedertaal de basis daarvan vormt.
Hier vind je een fotografisch verslag van de uitreiking

IVN in overleg met Taalunie
over bezuinigingen
8 mei 2015 - De Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek is met de Taalunie een gesprek aangegaan over de bezuinigingsmaatregelen die die organisatie bekend had gemaakt. Zo zou het Erasmus Taalcentrum in Jakarta weer door de Taalunie gesubsidieerd moeten worden. Ook vindt de IVN dat de zomercursussen voor studenten Nederlands uit de hele wereld moeten worden voortgezet. Ook het aanvullen van de salarissen van universitaire docenten Nederlands zou moeten worden gecontinueerd, vindt de Vereniging. De Taalunie staat volgens het verslag van de IVN niet afwijzend tegenover de wensen van de vereniging. Na het bekend maken van de bezuinigingen hebben diverse hoogleraren in Nederland hun grote bezorgdheid uitgesproken over de kortingen die de Taalunie voornemens was. In een opiniestuk in NRC Handelsblad en De Standaard protesteerden Neerlandici tegen deze maatregelen, die het Nederlands wereldwijd onzichtbaar zouden maken. Met succes, kennelijk.

Lof- én Sofprijs uitgereikt
7 mei 2015 - Op 13 mei wordt 's avonds in Amsterdam de Lof- en de Sofprijs uitgereikt door Marc van Oostendorp, taalkundige en publicist, aan de winnaars die eerder dit jaar bekend zijn gemaakt. Het bijzondere van deze uitreiking is dat beide prijzen worden aanvaard. Behoudens de eerste uitreiking in 2005 is dat nog niet eerder voorgekomen. De meeste Sofprijswinnaars vonden dat ze die als aanmoediging bedoelde prijs niet verdienden. Het vorig jaar had b&w van Amsterdam als prijswinnaar een primeur. Het college liet bij monde van burgemeester Eberhard van der Laan weten geen tijd te hebben de Lofprijs in ontvangst te nemen. De bijeenkomst zal muzikaal worden versierd door het Haarlemse Ampzing-genootschap. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden via slofprijs@stichtingnederlands.nl

Minder geld voor wegwerken
taalachterstand grote steden
12 april 2015 - Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, wil het budget om de taalachterstand bij jonge kinderen tegen te gaan herverdelen, zo meldt De Volkskrant. Zijn voorstel is om in 2016 twintig miljoen euro af te halen van het geld van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en dat over kleinere gemeenten te verdelen. De vier grote steden vrezen dat deze maatregel hen jaren terug in de tijd zet en hebben een brandbrief geschreven naar het kabinet.
Bron: Onze Taal (zie ook Reactor)

Tweede fase UU geheel in het Engels
23 april 2015 - Het bestuur van de Universiteit van Utrecht wil dat alle opleidingen in de tweede fase (masters) in het Engels worden gegeven. De universiteitsraad vraagt zich af af dat wel in het belang van de Nederlandse student en de onderwijskwaliteit zal zijn. Het universiteitsbestuur zegt dat er uitzonderingen mogelijk zijn: Engels, tenzij... Ooit schreef de KNAW een rapport over de taal van de universiteit. Dat heette: Nederlands tenzij...

Apple verstaat eindelijk ook Nederlands
9 april 2015 - Sinds kort kunnen iPhone- en iPad-gebruikers hun besturingssysteem (iOS) bijwerken naar versie 8.3. In deze versie 'beheerst' de spraakassistent Siri eindelijk ook het Nederlands. Gebruikers kunnen hierdoor hun telefoon of tablet in het Nederlands opdrachten geven, bijvoorbeeld om iemand te bellen of iets op te zoeken. In de nieuwe versie van het besturingssysteem zijn ook nog enkele andere talen toegevoegd, waaronder Russisch, Deens (opmerkelijk voor een taal met 5,5 miljoen sprekers), Zweeds en Thais. Tot voor kort verstonden de Apple-apparaten alleen Engels, Duits, Frans, Japans, Spaans, Italiaans, Koreaans en het Chinese Kantonees en Mandarijn.
Bron: nu.nl

Subsidie taalcentrum in Indonesië stopt
7 april 2015 - In juli stopt de Nederlandse overheid de subsidie aan het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Indonesië, een instituut waar sinds 1981 tienduizenden Indonesiërs Nederlands hebben geleerd. De verantwoordelijkheid voor het ETC lag lange tijd bij de Nederlandse Taalunie, maar vanwege de bezuinigingen bij deze organisatie werd die overgedragen aan de Nederlandse overheid. Die heeft besloten de subsidie van € 300 000 euro halverwege dit jaar stop te zetten. Het ETC werkt aan een doorstart, mogelijk op commerciële basis (zie ook Reactor).
Bron: Onze Taal

Gerechtshof wijst eis
Taalverdediging af
2 april 2015 - Het gerechtshof in Den Haag heeft in de zaak over het tweetalig onderwijs op de basisscholen van de Rotterdamse stichting BOOR de stichting Taalverdediging in het ongelijk gesteld. De stichting voert al jaren een strijd tegen tweetalig onderwijs op de basisscholen van de stichting BOOR met als ijzersterk argument dat de wet op het primair onderwijs Nederlands als voertaal op de basisschool bestempelt. De stichting Taalverdediging, die in beroep was gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, had op basis van de zitting dit vonnis niet verwacht. Volgens Taalverdediging veegt het gerechtshof met dit vonnis de wet van tafel. Zij overweegt of cassatie zin heeft gezien de huidige krachtsverhouding in het parlement, dat erg geporteerd is voor tweetalig onderwijs op de basisschool.
Bron: nieuwsbrief stichting Taalverdediging

D66 wil tot 50% meertalig
onderwijs op de basisschool
24 maart 2015 - D66 wil dat Nederlandse basisscholen de mogelijkheid krijgen om de helft van hun lessen in het Engels, Frans of Duits te geven. De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wijziging van de Wet op het primair onderwijs waardoor scholen 15% van hun lessen in een andere Europese taal mogen aanbieden. Met uitzondering van de SP en de PVV blijkt de Kamer enthousiast over het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker.
D66 vindt dat niet genoeg en pleit ervoor om dit percentage te verhogen naar 50%. De partij wijst ook op het belang van Frans en Duits. Volgens D66 is de Nederlandse samenleving erg op het Engels gericht, terwijl er grote kansen in bijvoorbeeld Duitsland liggen. Onlangs werd overigens bekend dat er in Nederland een groot tekort aan leraren Duits is. D66 is bovendien van mening dat de regels over meertalig onderwijs niet in Den Haag moeten worden bepaald, maar op de scholen zelf, in samenspraak met ouders. In Amsterdam heeft de partij zich geworpen op het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs. De beoogde tweede taal daar is wel degelijk het Engels.
Bron: Onze Taal/AD

Luchthaventaal
9 februari 2015 - De taal van de nationale luchthaven in Nederland is vrijwel uitsluitend Engels. Volgens de directie van Schiphol kan dat niet anders. Dat is natuurlijk volslagen nonsens. Allerlei luchthavens in Europa slagen er prima in duidelijk te maken waar de reiziger moet zijn, zonder de eigen landstaal te kleineren. Het nieuwe sN-blog Luchthaventaal laat overtuigend zien dat de directie van Schiphol uit zijn nek kletst.

Raad Amsterdam akkoord met
vertweetaligen basisonderwijs
19 maart 2015 - De Amsterdamse gemeenteraad heeft het voorstel van Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) aangenomen om het tweetalig onderwijs in Amsterdam fors uit te breiden. Onderwijswethouder Kukenheim (D66) gaat met staatssecretaris Sander Dekker (VVD) in gesprek om een uitbreiding van de proef met tweetalig basisonderwijs, waaraan landelijk nu zo'n 20 basisscholen meedoen, mogelijk te maken. Bij die proef wordt aan de deelnemende basisscholen 30 tot 50% van de lessen in het Engels gegeven. Tevens wil de wethouder het aanbod van vroegtijdig vreemdetalenonderwijs (vvto) op de basisschool vergroten. Eentiende van de Amsterdamse basisscholen biedt momenteel vvto aan. In Rotterdam, daar zit kennelijk de pijn in de hoofdstad, is dat aandeel een kwart. Eerder werd het voorstel van Paternotte en Toonk door het Amsterdamse gemeentebestuur afgewezen, met een verwijzing naar de grote taalachterstand van veel Amsterdamse basisschoolleerlingen. Dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar maart, waarbij D66 een klinkende overwinning boekte.
Bron: NRC Handelsblad

VdLaan spreekt studenten
UvA toe in het Engels
2 maart 2015 - Studenten van de universiteit van Amsterdam (UvA) die het bestuursgebouw het Maagdenhuis hebben bezet, werden vorige week door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in het Engels toegesproken, volgens de NOS de voertaal aan die universiteit. Het vorig jaar kreeg Van der Laan met zijn wethouders nog de Lofprijs der Nederlandse taal 2013, omdat dat college weigerde het Amsterdamse basisonderwijs tweetalig te maken, zoals D66-er Jan Paternotte wilde. Inmiddels is het standpunt van b&w in Amsterdam, waaraan ook D66 deelneemt, op dit punt omgeslagen. De burgemeester is om een reactie gevraagd.

Nederlandse les wereldwijd gewild
26 februari 2015 - Het lijkt er op of in alle delen van de wereld mensen Nederlands willen leren spreken, zo meldt De Telegraaf. Tot verbazing van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich in een mum van tijd bijna 20 000 cursisten aangemeld voor de introductie Nederlands op het web die in maart start. De belangstelling komt uit de hele wereld. "De in de Nederlandse taal geïnteresseerden komen echt overal vandaan: uit Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland en Tsjechië. We hadden echt niet verwacht dat deze gratis taaltraining zó populair zou worden", zegt docent Margriet Hidding van het Talencentrum. Hidding legt uit hoe het mogelijk is dat zoveel wereldburgers zich het Nederlands eigen willen maken. Er is een Engelse stek die gratis cursussen aanbiedt: futurelearn.com. Daar is half december de aankondiging opgezet en de aanmeldingen stroomden toen binnen.
Binnen drie weken leren de cursisten, die wel het Engels machtig moeten zijn, de basis van het Nederlands lezen, schrijven en uitspreken. Ook worden de cultuur en het landschap toegelicht. Hidding: "Met deze cursus willen we ons profileren bij potentiële nieuwe studenten en medewerkers. Dat wilde het ministerie van Onderwijs ook graag, vooral omdat veel buitenlanders die in Nederland studeren daarna snel weer vertrekken. Dat komt deels doordat ze de taal niet beheersen en zich daardoor minder snel thuis voelen. Het idee is dat ze de taal van tevoren proeven waardoor zij zich sneller hechten."
Bron: Telegraaf


Amsterdams duo wint de Sofprijs,
Lofprijs is voor de Acasa-vier
Amsterdam
31 januari 2015 - De twee Amsterdamse politici Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) zijn winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2014 geworden. Zij kregen de prijs voor hun voorstel aan het Amsterdamse gemeentebestuur de Amsterdamse basisscholen tweetalig te maken. Het Amsterdamse tweetal is daarmee de opvolger van staatssecretaris Sander Dekker (ook VVD), die ook plannen heeft het basisonderwijs te vertweetaligen.
Een viertal medewerkers van de Amsterdamse faculteit voor geesteswetenschappen is de winnaar geworden van de Lofprijs der Nederlandse taal 2014. De vier kregen de prijs voor hun pleidooi het Nederlands een prominente plaats te geven op de faculteit geesteswetenschappen. De uitreikingen van de twee prijzen zullen later dit jaar plaatsvinden.
(Zie ook de slofpagina)

B&w Amsterdam nu voorstander
van tweetalig basisonderwijs
28 januari 2015 - In reactie op een brief van de stichting Nederlands aan burgemeester Eberhard van der Laan legt Eveline Hamers, beleidsadviseur onderwijs van Amsterdam, uit dat het nieuwe college als doelstelling in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat Amsterdamse leerlingen een internationale basis meekrijgen om goed voorbereid te zijn op het leven en werken in een internationale omgeving. Hamers: "Samen met het onderwijsveld wordt gewerkt aan een werkagenda internationaal onderwijs met ruimte voor meer en vroeg vreemde talenonderwijs en de ontwikkeling van tweetalig primair onderwijs. Uit onderzoek blijkt verder dat vroeger inzetten op vreemde talen niet de inzet op Nederlands en taalachterstand in het Nederlands bijt, en dat meertaligheid de taalverwerving stimuleert en de spreekvaardigheid bevordert." Mevrouw Hamers geeft niet aan op welk onderzoek ze doelt. De stichting Nederlands heeft haar om haar bronnen gevraagd.
SN is van mening dat tweetalig onderwijs dreigt te worden ingevoerd op basis van een flinterdunne argumentatie. Zij vindt dat het gemeentebestuur met de invoering van tweetalig basisonderwijs niet alleen het Nederlands een slechte dienst zou bewijzen, maar ook de talrijke basisschoolleerlingen in Amsterdam met een leerachterstand. Die leerachterstand was bij het vorige college van b&w nog het belangrijkste argument niet te investeren in tweetalig onderwijs. Te verwachten valt dat het, nog onbewezen, taalvoordeel van tweetalig basisonderwijs, slechts een klein deel van Amsterdamse (ex-)basisschoolleerlingen ten deel zal vallen.
Zie ook blog tweetaligheid

Nederland drie taalhelden rijker
27 januari 2015 - Ineke van der Weide, Pietro van Loenen en Jacqueline Blase-van der Meer zijn de winnaars van de Taalheldenprijs 2015. Ze ontvingen de onderscheiding maandag uit handen van prinses Laurentien tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Lezen & Schrijven in de Rotterdamse Pauluskerk. De Taalheldenprijs is een aanmoedigingsprijs voor mensen die zich inzetten in de strijd tegen laaggeletterdheid. Nederland telt ongeveer 1,3 miljoen laaggeletterden, mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. De prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van prinses Laurentien als voorzitter van de stichting Lezen & Schrijven. De prijs bestaat uit een speldje en een bedrag van € 2500.
Bron: De Stem

Hoorzitting over gebruik
van Standaardnederlands
7 januari 2015 - Op maandag 19 januari 2015 vindt in het Vlaams Parlement in Brussel een openbare hoorzitting plaats over het gebruik van het Standaardnederlands in de media en politiek. Het is de bedoeling dat aan die hoorzitting zoveel mogelijk schakeringen van de maatschappij hun bijdrage zullen leveren. De hoorzitting vindt plaats onder auspiciën van de Interparlementaire commissie van de Taalunie.
Aanleiding voor de hoorzitting is de aanbieding van 5000 handtekeningen onder een petitie van de actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend aan de algemeen secretaris van de Taalunie, waarin het belang van het gebruik van de standaardtaal in de openbare discours wordt onderstreept. De algemeen secretaris neemt die boodschap de komende tijd mee in zijn beleid. Met een openbare hoorzitting in het Vlaams Parlement, waarbij niet alleen de uitgenodigde deskundigen, maar ook het aanwezige publiek aan het woord komt, wil de IPC in eerste instantie vaststellen hoe het staat met het gebruik van het Standaardnederlands in de media en de politiek en inventariseren welke opvattingen hierover leven bij de parlementsleden en een breder in taal geïnteresseerd publiek. Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaamse voorzitter van de IPC, stelt dat het debat over het Nederlands leeft. "In Vlaanderen verliest het Standaardnederlands terrein. We gebruiken steeds vaker een soort tussentaal, ook in de media en de politiek. Ik vind dat erg, maar wil wel eens horen wat anderen daarover vinden." Martin Bosma (PVV), de Nederlandse vice-voorzitter van de IPC: "Ik kijk er naar uit met de Vlamingen in debat te treden over het Standaardnederlands en reken op voldoende Nederlandse supporters in het publiek. Het is voor ons tenslotte een uitwedstrijd, dus alle vocale steun is welkom."
(Aanmelding is mogelijk via hoorzitting@taalunie.org).

"Amsterdamse basisscholen
moeten tweetalig worden"
23 december 2014 - B&w van Amsterdam willen de Amsterdamse basisscholen tweetalig maken, zo meldt NRC Handelsblad. Het college heeft een voorstel van Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) in die zin positief ontvangen. Eerder schoten B&w van Amsterdam een voorstel van dezelfde Paternotte af. Het wilde voorrang geven aan het wegwerken van de leerachterstand van veel basisschoolleerlingen in 's lands hoofdstad, maar dat was vóór de gemeenteraadverkiezingen in maart van dit jaar. In het nieuwe college heeft D66 als grote winnaar van de verkiezingen een prominente plaats verworven. Jan Paternotte stuurt al jaren aan op een prominentere plaats voor het Engels in de hoofdstad. Mede op zijn initiatief zijn de omroepberichten in het Amsterdamse stadsvervoer sinds een aantal jaren tweetalig. Paternotte denkt dat door het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs de toekomstige positie van de leerlingen op de internationale arbeidsmarkt zal worden vergroot. Paternotte onderbouwt dat argument niet. Op de vraag of hij voorbeelden kent van mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt hadden verspeeld door hun slechte kennis van het Eng els (want daar gaat het hier om) moest Paternotte het antwoord schuldig blijven. (Lees ook het blog Tweetaligheid).

Jong aanleren vreemde
taal geen enkel voordeel
Simone Pfenninger 11 december 2014 - De Zwitserse taalkundige Simone Pfenninger van de universiteit van Zürich wilde wel eens weten of het klopt dat het beter is een tweede taal jong aan te leren. Dat wordt nu beschouwd als de onomstotelijke waarheid evenals de gedachte dat je goed in je eigen taal moet zijn om een tweede taal goed onder de knie te kunnen krijgen. Ze is daar vijf jaar mee bezig geweest en komt nu tot de, voorlopige, conclusie dat jong een tweede taal leren geen duidelijk voordeel levert boven die vreemde taal op latere leeftijd eigen te maken. Vroegtijdig aanleren van een vreemde taal kan zelfs op de korte termijn negatief uitpakken voor de eerste taal. Wel bleek haar dat als haar proefpersonen (lager en middelbaar onderwijs), die als moedertaal Zwitserduits hadden goed in hun moedertaal waren ze dat ook in het Engels waren. Die 'mythe' houdt dus voorlopig stand (lees verder...).

Internationale studenten leren
hier nauwelijks Nederlands
18 november 2014 - Buitenlandse studenten die in Nederland studeren leren nauwelijks Nederlands, zo heeft een onderzoek onder buitenlandse studenten door het Nuffic duidelijk gemaakt. Nederland is vrij populair onder studenten. Er zouden hier zo'n 30 000 studeren, vooral uit zich ontwikkelende landen als Brazilië, Rusland, China, India en Indonesië, maar ze leren hier niet of nauwelijks Nederlands. Het overgrote deel gaat na zijn/haar studie ook weer weg. Het Nuffic, dat zich toelegt op de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland, vindt dat een probleem en hoopt via het aanbieden van taalcursussen meer buitenlandse afgestudeerden aan ons land te binden. In het blad Metro wordt de Zuid-Koreaanse Kyuri Kim opgevoerd, die in Amsterdam vijf jaar aan het conservatorium heeft gestudeerd. Al haar lessen waren daar in het Engels. Zij zegt nauwelijks Nederlands geleerd te hebben omdat de Nederlanders zo graag Engels praten. "Zelfs als ik Nederlands probeerde te praten ging iedereen in het Engels over." Kim vindt dat een gemiste kans en is nu van plan in Korea een cursus Nederlands te gaan volgen.
Bron: Metro

"Engels onderwijs kan funest
zijn voor intellectuele vorming"
3 november 2014 - Een aantal medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) van de twee Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor het behoud van het Nederlands binnen hun instituut. Lucinda Dirven (UvA, oude geschiedenis), Emilie van Opstall (archeologie, VU), Mieke Koenen (klassieke talen, VU) en Piet Gerbrandy (klassieke talen, UvA) hebben een manifest opgesteld waarin ze hun faculteitsbesturen en de colleges van bestuur van UvA en VU oproepen een halt toe te roepen aan de dominante positie van het Engels in het onderwijs.
Het viertal schrijft dat iemand die toegang heeft of wil hebben tot de intellectuele voorhoede van de samenleving weliswaar vlekkeloos het Engels onder de knie moet hebben en ook Frans en Duits moet kunnen lezen, maar dat "...de perfecte beheersing van hun moedertaal bepaalt of ze in eigen land kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Al een aantal jaren zien we dat Nederlandse universiteiten het gebruik van Engels in het onderwijs stimuleren. Deze trend komt enerzijds voort uit de correcte constatering dat in een globaliserende academie de beheersing van het Engels onontbeerlijk is geworden, anderzijds spelen financiële factoren een rol: door Engelstalig onderwijs aan te bieden hoopt men buitenlandse studenten aan te trekken."
Volgens de wetenschappers nemen de geesteswetenschappen binnen de universiteit een speciale positie in als het gaat om het gebruik van het Engels, juist omdat binnen de geesteswetenschappen ook het vreemdetalenonderwijs plaatsvindt. Engelstalig onderwijs kan volgens de vier "..funest zijn voor de intellectuele vorming van onze Nederlandse studenten en het kan er bovendien toe leiden dat andere talen in het gedrang komen." Bovendien zouden er volgens hen cultuurpolitieke redenen zijn om het gebruik van de moedertaal te koesteren. De vier willen trouwens het Engels niet per se uitbannen. Sterker nog: aan masterstudenten die worden voorbereid op een academische carrière zou de universiteit een cursus academisch Engels moeten aanbieden.
Het viertal is door de schrijfgroep van sN uitgeroepen tot Lof van oktober, Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) werd de Sof van de maand omdat ze het nodig vond de Nederlandse kandidaat voor een EU-commissariaat, Frans Timmermans, in het Engels te ondervragen.
Bron: Folia

"Beter werkgeheugen
door tweetaligheid"
15 oktober 2014 - Onderzoek van Elma Blom van de universiteit van Utrecht zou hebben aangetoond dat tweetaligheid bij Turkse kinderen in Nederland het werkgeheugen zou verbeteren. Blom concludeert dat op basis van testjes waarmee het 'werkgeheugen' zou worden getest. De tweetalige Turkjes (vijf- en zesjarigen) met laagopgeleide ouders scoorden daarbij net zo goed als eentalige vijf- en zesjarigen met hoogopgeleide ouders. Volgens Blom hebben kinderen van laagopgeleide ouders normaal gesproken een kleiner werkgeheugen dan van hoogopgeleide ouders.
Hoewel Blom overtuigd is van de cognitieve voordelen van tweetaligheid zijn er ook onderzoekers die de voordelen in twijfel trekken. "Sommige onderzoekers vinden geen verschillen tussen een- en tweetaligen. Dit zou onder andere kunnen komen doordat tweetaligheid erg veel vormen heeft en niet elke vorm van tweetaligheid tot een cognitief voordeel leidt. Niet alle tweetalige kinderen beheersen hun twee talen voldoende of gebruiken ze actief." Eerder Schots onderzoek heeft, tot de verbazing van de onderzoekers zelf, tot de slotsom geleid dat tweetaligheid mensen niet slimmer maakt. Dat hoeft elkaar overigens niet meteen te weerspreken. In een vervolgonderzoek wil Blom uitzoeken wanneer meertaligheid schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind en wanneer meertaligheid een meerwaarde heeft. Onze Taal meldt in haar berichtgeving over dit onderzoek dat het "..genoegzaam bekend is dat tweetaligheid positieve kanten heeft." Dat lijkt op zijn minst een twijfelachtige uitspraak.
Bron: SciencePalooza (zie ook blog Tweetaligheid)

Tweetaligheid maakt niet slimmer
Hersens
2 september 2014 - Anderhalf jaar geleden meldde Brian Gold van de universiteit van Kentucky dat tweetaligheid de geest scherpt, maar nu stelt Vera Kempe van de Abertay-universiteit (Schotland) dat tweetaligheid mensen niet slimmer maakt. Het aardige van het onderzoek is dat de onderzoekers er van uit gingen dat dat wèl het geval was. De toegenomen slimheid zou te verklaren zijn doordat door het aanleren van een tweede taal (dialect) het vermogen irrelevante informatie te onderdrukken toeneemt. De onderzoekers wilden eigenlijk vooral ontdekken op welke gebieden mensen profijt zouden hebben bij de toegenomen slimheid. Helaas voor hen, het maakte niet zo veel uit
(zie ook sN-blog Tweetaligheid).

Vlaamse scholen worden 'ondergedompeld'
28 augustus 2014 -Vijfentwintig Vlaamse secundaire scholen gaan op 1 september van start met zogeheten immersie-onderwijs. Met die onderwijsvorm worden vakken in een andere taal gegeven dan in het Nederlands, zo meldt De Standaard.
De scholen hadden een aanvraag ingediend en alle aanvragen zijn gehonoreerd. Vakken die in een vreemde taal worden gegeven, zullen, overigens, ook in het Nederlands moeten worden aangeboden. De vorige Vlaamse regering heeft er mee ingestemd dat tot 20% van de vakken in het voortgezet onderwijs in een andere taal mogen worden gegeven dan het Nederlands. In Wallonië is onderdompelingsonderwijs al langer mogelijk. Daar wordt vooral op de basisscholen les in het Nederlands en het Engels gegeven op zo'n 300 scholen.

"Blijf Nederlands praten"
21 juli 2014 -Veel Nederlanders hebben de vreemde neiging dat als ze merken dat iemand uit het buitenland komt Engels te gaan praten, ook al doet die buitenlander de moeite hem/haar in zijn/haar landstaal te woord te staan. Ene Beatrijs adviseert in dagblad Trouw de klagende buitenlandse (?) toch maar Nederlands te blijven praten. Ze vindt deze Nederlandse 'hulpvaardigheid' onbeleefd en vernederend en het helpt de buitenlander ook niet: "Hoe meer u oefent, hoe beter het zal gaan. Fouten maken hoort erbij."

EC hecht (weinig) waarde
aan meertaligheid
2 juli 2014 - De Europese Commissie liet bij monde van Europees commissaris voor onderwijs, cultuur en meertaligheid Androulla Vassiliou weten dat zij grote waarde hecht aan de meertaligheid in Europa. Ze hield op een Brussels congres op 24 juni een rede in het Engels met als titel 'Linguistic diversity : the heart of Europe's DNA' (Taalkundige verscheidenheid: het hart van het Europese DNA). De tekst was op de webstek van de Commissie echter uitsluitend in het Engels te lezen, zo meldt het Belgische blad Le Fiv. Het Franstalige blad stelt dat die weinigtaligheid een trend is in de EU. De huidige EU-voorzitter Italië heeft besloten bij de publiciteit rond zijn EU-activiteiten zich te beperken tot het Italiaans en het Engels. Normaal worden ook Frans en Duits gebruikt door de roulerende EU-voorzitters. Dat de andere EU-talen al jaren worden genegeerd in veel EU-uitingen meldt het Waalse blad niet. Overigens zal mevrouw Vassiliou weldra vertrekken nu de Luxemburger Juncker de nieuwe EC-voorzitter is geworden. (zie ook Reactor).

Nederlands niet meer enige
voertaal in basisonderwijs
30 juni 2014 - De liberale Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker zet haast achter de marginalisering van het Nederlands in het basisonderwijs. Nadat hij eerder 12 basisscholen de gelegenheid had gegeven tot volledig tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands), zogenaamd bij wijze van proef, wil hij nu ook op de andere basisscholen tot 15% van de lessen in een vreemde taal (lees: Engels) laten geven. Als argument wordt aangevoerd dat kinderen op jongere leeftijd makkelijker een buitenlandse taal aanleren. Wat die verengelsing van het basisonderwijs voor het Nederlands betekent, lijkt Dekker en ook de Kamer maar matig te interesseren. (Zie ook reactor).
Bron: nu.nl
Ouder nieuws